Fornøyd med oljepengebruk

Ingress

Meninger

Som ventet besluttet Norges Banks hovedstyre å la styringsrenta bli stående uendret på 1,5 prosent. Den økonomiske utviklingen ute og hjemme har vært om lag som ventet. Den forventede renteoppgangen blant handelspartnerne er igjen skjøvet ut i tid. I Norge har boligprisene flatet ut, etterspørselen fra husholdningene er noe mindre, mens arbeidsledigheten er nokså stabil. Endringer i kronekurs og boligmarkeder, som ofte gir store oppslag i avisene, blir betraktet med kjølig ro av sentralbanken. Renta endres ikke før det er nødvendig.

Sentralbanksjef Øystein Olsen lar klokelig være å spekulere i hvorvidt den nye regjeringens tilleggsproposisjon vil påvirke pengepolitikken. For ikke vet han hva regjeringspartiene vil foreslå og hvordan den vil finansiere sine endringsforslag. Men måten han svarer på er likevel interessant. Som sentralbank forholder man seg til det statsbudsjettforslag som foreligger. Den avgåtte regjeringens oljepengebruk er «om lag» som Norges Bank har lagt til grunn i sin siste pengepolitiske rapport. Som kjent foreslo Stoltenberg-regjeringen å bruke 2,9 prosent av oljeformuen i statsbudsjettet for 2014. Bruken er altså innenfor det Norges Bank og Statistisk sentralbyrå mener bør være normalen. Begge miljøer har gitt uttrykk for at handlingsregelen - som i dag tillater oljepengebruk opp til 4 prosent - burde endres slik at taket senkes til 3 prosent. Forbløffende likt det den avgåtte regjeringen har lagt opp til.

På generelt grunnlag føyde sentralbanksjefen i går til at det er en sammenheng mellom finanspolitikken og pengepolitikken. «En markant mer ekspansiv finanspolitikk vil naturlig påvirke pengepolitikken over tid.»

Dette kan vanskelig kalles en «advarsel» mot økt oljepengebruk. Snarere er det en «påminnelse» om at det er sammenheng mellom hvor mye penger politikerne budsjetterer med og hvor høy renta blir. Sentralbanksjefers uttalelser er som regel svært forsiktige. Derfor må de tolkes av folk som forstår språket. Finansminister Siv Jensen er trolig blant erfarne kremlologer på dette feltet, og vil merke seg selv forsiktige uttalelser fra Olsen. Selv snakker hun tydeligere, men først når hun har noe å melde.