Forskere som synsere

INGRID HELGØY

og Anne Homme som begge er forskere ved Rokkansenteret ved Universitetet i Bergen, advarer i en kronikk i Dagbladet 12. ds. mot «testtyranni» i norsk skole. Deres advarsler bygger på et eneste premiss: Utdanningsmyndighetene i England har innført et meget omfattende kontroll- og inspeksjonssystem for engelske skoler. Dette har medført store kostnader og, angivelig, betydelige skadevirkninger. Dette systemet har svært lite til felles med det nasjonale systemet for kvalitetsvurdering som er under innføring her i landet - for øvrig med bred støtte i Stortinget. Dermed faller, etter min vurdering, grunnlaget for hele kronikken bort.

Hvis forfatterne virkelig mener at det er tilstrekkelige likhetstrekk mellom det engelske og det norske systemet til at deres eksempel er relevant, må de på et eller annet faglig grunnlag kunne dokumentere eller i hvert fall sannsynliggjøre det. Hvis kronikk-formatet ikke gir mulighet for dette, finnes det jo en rik flora av samfunnsvitenskapelige tidsskrifter som sikkert vil trykke seriøse bidrag av denne typen. Inntil videre blir deres bidrag til skoledebatten stående som en meningsytring på linje med mange andre som også har sterke meninger. Da er forskertittelen i beste fall egnet til å forvirre, i verste fall egnet til å svekke samfunnsforskningens omdømme.