Forskningsetikk og arbeidspress

FORSKNING: Gudleiv Forr griper i sin kommentar 26. januar fatt i den vanskelige arbeidssituasjonen for de regionale komiteene for medisinsk forskningsetikk. Det er særlig komiteene for Sør- og Øst-Norge som opplever problemer. Forr hevder at Kunnskapsdepartementet ikke har svart, dvs. reagert, på den akutte situasjonen i denne komiteen. Der tar Forr feil.Departementet har i en tid kjent til at komiteenes arbeidsbelastning har vært stor. Derfor ble bevilgningen til komiteene økt med 4 mill. kroner i budsjettet for 2006, noe som tilsvarer en økning nær 60 prosent. Midlene kan bl.a. brukes til en ordning med frikjøp av komitéleder eller andre former for styrking av komiteene. Kunnskapsdepartementet har også tatt initiativ til å nedsette en hurtigarbeidende gruppe for å se om de regionale komiteene kan organisere arbeidet sitt på en bedre måte. Blant annet skal det vurderes om det er behov for én eller flere nye komiteer. Aller først skal gruppen ta for seg situasjonen i komiteene for Sør- og Øst-Norge, og forslag til løsning skal foreligge innen 1. mars. Innen 1. juni skal gruppens øvrige konklusjoner ligge på bordet. Gruppen vil i hovedsak bestå av representanter for de forskningsetiske komiteene og de medisinske fakultetene, slik at man sikres innspill fra de som vet hvor skoen trykker.Samlet sett illustrerer dette at Kunnskapsdepartementet tar arbeidssituasjonen i de regionale komiteene for medisinsk forskningsetikk svært alvorlig, og Forrs påstand om at departementet ikke svarer i denne saken faller på sin egen urimelighet. De forskningsetiske komiteene fortjener en seriøs diskusjon basert på realiteter snarere enn løse antagelser. Fakta først, Forr.