Forsvaret i forkant

Antropolog Aina Landsverk Hagen stiller noen spørsmål i Dagbladet 11. september om norske soldaters mulige kjøp av seksuelle tjenester når de er i utenlandstjeneste. Denne problematikken har i flere tiår vært tema for orienteringer knyttet til etikk og medisinske forhold for norske soldater på vei til utenlandstjeneste. Med utgangpunkt i Angola-saken vinteren 1997-98, hvor norske offiserers forhold til lokale kvinner ble etterforsket av militærpolitiet med tanke på mulige sedelighetsforbrytelser, anbefalte generaladvokaten at det skulle gis nærmere bestemmelser for å unngå tilsvarende forhold i fremtiden. Slike bestemmelser ble gitt, innenfor en militær ramme.

Senere har man fått etiske retningslinjer for alle statsansatte som pålegger alle tjenestemenn som er på tjenestereise eller annet oppdrag for statens regning så vel i Norge som i utlandet å avstå fra kjøp mv. av seksuelle tjenester. Overtredelse av plikter som man har i egenskap av militærperson er straffbart. Hvis saken ikke er spesielt alvorlig, vil likevel disiplinær refselse for eksempel i form av en bot være den mest relevante reaksjon når det gjelder militært personell. Alle ilagte disiplinære refselser skal rutinemessig sendes inn til vedkommende krigsadvokat og senere til generaladvokaten for kontroll og statistikkføring. Refselser for kjøp av seksuelle tjenester og lignende handlinger forekommer meget sjelden.

Det er vanskelig å ha noen sikker oppfatning av mulige «mørketall», men mitt kjennskap til forholdene tilsier at det ville være nokså overraskende om slikt skulle forekomme i noe omfang i Afghanistan. For styrkene i Sør-Libanon (1978-98) og i Somalia (1993-94) var det derimot nokså vanlig at man dro på kortvarige permisjoner til steder hvor prostitusjon var vanlig, og det kunne for eksempel forekomme at en soldat ble refset for å ha somlet bort identitetskortet sitt i forbindelse med samvær med en prostituert.

Holdningene til kjøp av seksuelle tjenester er under utvikling, dette ser man særlig på at forbud mot kjøp av seksuelle tjenester er blitt en aktuell sak. Uten at man kan gi noen garanti for at alt er som det skal, kan det likevel slås fast at Forsvaret ligger i forkant i dette spørsmålet.