- Forventet at det sto lite om kultur

Dette er kulturdelen av regjeringserklæringa.

 BOKLOVEN REVERSERES:  Professor i kultur og ledelse på BI, Anne-Britt Gran, er ikke overrasket over kulturdelen av regjeringserklæringa. Foto: John T. Pedersen
BOKLOVEN REVERSERES: Professor i kultur og ledelse på BI, Anne-Britt Gran, er ikke overrasket over kulturdelen av regjeringserklæringa. Foto: John T. PedersenVis mer

(Dagbladet): I regjeringserklæringa som ble lagt fram i dag er det viet tre sider til kultur.

Blant punktene er den mye omtalte reverseringen av bokloven, gjennomgang av NRKs økonomi og en lovnad om å vektlegge kultur som næring i større grad.

- Som forventet - Dette var helt som forventet, også at det sto så lite om kulturen. Bokloven var jo de blå imot, og at de ønsker mindre stat og mer maktspredning og privat finansiering er kjent, sier professor i kultur og ledelse på BI, Anne-Britt Gran.

Hun mener spenningen ligger i hvilket departement kulturen havner i og om de blå vil fryse eller kutte i kulturbudsjettet.

- For kulturlivet kan selv små kutt få store konsekvenser, sier hun.

Dette er de tretten øverste punktene i regjeringserklæringa, om kultur:

• Gjennomføre en frihetsreform i kulturpolitikken. Reformen skal føre til økt maktspredning, høyere kvalitet og en bredere finansiering av kulturlivet. I denne forbindelse foretas også en gjennomgang av Kulturrådets arbeidsformog organisering.

• Føre en litteraturpolitikk der de viktigste målsettingene er å ivareta norsk språk og litteratur gjennom å legge til rette for god fremvekst av nye forfatterskap og tilgjengelighet for leseren.

• Reversere bokloven

• Vektlegge kultur som næring i større grad og styrke mulighetene for entreprenørskap i kultursektoren.

• Forenkle regelverket for selvstendig næringsdrivende kunstnere.

• Støtte opp under begge målformene som hovedmål.

• Erstatte dagens rett til å få svar på egen målform med en rett for ansatte i staten og språknøytrale kommuner til å bruke sin egen målform.

• Styrke det nordiske språksamarbeidet.

• Sikre en sterk beskyttelse av åndsverk.

• Prioritere det frie feltet og frilansere.

• legge til rette for at unge talenter skal få anledning til faglig utvikling, uavhengig av sosial og økonomisk bakgrunn, gjennom kulturskolene og deres samarbeid med blant annet frivillige aktører.

• Legge til rette for norsk og internasjonal filmproduksjon i Norge.

• Styrke den private finansieringen av kulturlivet gjennom for eksempel gaveforsterkningsordningerer og bedre tilrettelegging for private fiond og stiftelser. Dette vil på sikt kunne redusere avhengigheten av offentlig finansiering.
• Gjennomgå bevilgningene på kulturfeltet for å sikre fornuftig ressursbruk og kvalitet.

• Utarbeide en plan for rehabilitering og vedlikehold av nasjonale kulturinstitusjoner

Fire punkter Videre er kulturdelen delt inn i fire sentrale punkter: frivillighet, idretten, spill og medier.

Regjeringen ønsker å jobbe for at frivilligheten i kultursektoren vokser fram, og blir friere fra politisk styring.

Under punktet om medier er det særlig NRK som blir nevnt. Det vil blant annet legges fram en stortingsmelding om NRK-lisensen og mulighet for annen finansiering.

Hele regjeringserklæringa kan leses her.