Fra fra feil til kjedelige fakta

- Det er riktig og viktig at det er ryddighet rundt bruken av offentlige midler. I den senere tids presseoppslag om Utenriksdepartementets engasjement i Nordområdene er det en del forhold rundt CHNL som er feil fremstilt eller ikke belyst, skriver artikkelforfattene.

STOLTE: Vi er stolte av det arbeid vi har igangsatt og levert til nå. Mange kunnskapsmiljøer, næringslivsaktører, myndigheter og studenter har allerede hatt nytte av dette forumet, skriver artikkelforfatterne. Foto: Sør-Varanger Avis
STOLTE: Vi er stolte av det arbeid vi har igangsatt og levert til nå. Mange kunnskapsmiljøer, næringslivsaktører, myndigheter og studenter har allerede hatt nytte av dette forumet, skriver artikkelforfatterne. Foto: Sør-Varanger AvisVis mer

CHNL er et 5 års-prosjekt. Innenfor en ramme på ca 3 millioner kroner pr år skal senteret levere kunnskaps- og forskningsformidlingsprosjekter, programvareutvikling, arrangere møteplasser og legge til rette for internasjonalt samarbeid. CHNL´s arbeid de 3 første årene har allerede gitt resultater. Økt samarbeid over den russisk-norske grensen og formidling av forskning og informasjon har bidratt til en markant økning av trafikken i nord-øst-passasjen. Dette har satt Nordområdene sterkere på kartet.

I juni 2008 initierte Rederiforbundet, på vegne av Global Maritime Knowledge Hub, og Høyskolen i Bodø (nå universitet) en skisse til et forskningsprosjekt for logistikk i Nordområdene. Flere av Rederiforbundets medlemmer ble spurt om å bidra, men manglende interesse gjorde at kun Tschudi Shipping Company (TSC) sa seg villig til å gi 6 millioner kroner over 5 år. Senere kom Statoil, Det Norske Veritas, Innovasjon Norge, det italienske oljeselskapet ENI, Barentssekretariatet og Rederiforbundet med bidrag på til sammen ca 3,5 millioner kroner.

UD bevilget 6 millioner fra Barents 2020-midlene på følgende vilkår:

• Bidra til å utvikle kunnskap om logistikk, industriell utvikling og næringslivsmuligheter i Nordområdene

• Bidra til at ulike kunnskapsmiljøer fra institusjoner i Norge og Russland, både innenfor akademia og næringslivet, samhandler for å utvikle og formidle ny kunnskap innenfor prosjektets tematiske hovedfokus, transport og logistikk samt den tilknytende infrastruktur

• På sikt er målsettingen å etablere et senter i Kirkenes som skal koordinere virksomheten.

• Det forutsettes at prosjektet finansieres i et samarbeid mellom aktørene i det private næringsliv og det offentlige. Næringslivets bidrag skall minst utgjøre 50% av de totale kostnadene.

• Midlene fra Barents 2020 skal i særskilt grad benyttes til å sikre samhandling og samarbeid med russiske og andre relevante internasjonale partnere innenfor akademia og næringsliv i nordområdene.

Styringsgruppen rundt CHNL bestående av representanter fra Rederiforbundet, Høyskolen i Bodø (HiBo), TSC og DnV ble etablert i januar 2009. Disse blir senere styremedlemmer i CHNL hvor også det finske selskapet Aker Arctic og observatører fra UD og Statoil kommer til. Høyskolen i Bodø tar et foreløpig administrativt ansvar. Kristin Omholt-Jensen blir engasjert som daglig leder. En av oppgavene blir å finne en hensiktsmessig organisasjons- og arbeidsform.

I mai 2009 besluttet styringsgruppen å etablere en allmennyttig stiftelse som eier et aksjeselskap. Denne organisasjonsformen viser seg snart å være tungvint, dyr og dermed uegnet. Ernst &Young blir bedt om å utrede best egnet organisasjonsform. Basert på denne utredningen beslutter styret å omorganisere CHNL. Styret i CHNL ser at det finnes mange initiativ og organisasjoner, nasjonalt og internasjonalt med fokus på Arktis. CHNL setter i gang kartlegging for å unngå parallelle forskningsinitiativ.

Styret besluttet at CHNL kan bidra best ved å fokusere på koordinasjon og formidling av kunnskap og forskning relatert til arktisk maritim logistikk og tilhørende infrastruktur fra ulike kunnskapsmiljøer og institusjoner, innenfor akademia, myndighetene og næringslivet, i Norge, Russland og andre land.

Aktiviteter i de 3 første årene var:

• Utvikling av kurs og pensum i logistikk ved russiske universiteter i samarbeid med Universitetet i Bodø og Statoil.

• Kunnskaps og forskningskartleggingsstudiet, Shipping in Arctic Waters, i samarbeid med Ocean Futures og Innovasjon Norge.

• Igangsettelse av prosjekt for utarbeidelse av kart i samarbeid med Ocean Futures

• Igangsettelse av kunnskaps og forskningsformidlingsprosjektet, Arctic Resources and Transport Information System (ARCTIS). Kunnskapsplattformen i den dynamiske databasen erForskningsrapporten, Shipping in Arctic Waters og Arctic Marine Shipping Assessment 2009 fra Arktisk Råd. ARCTIS har som formål samle og synliggjøre forskningen som er relevant for maritim logistikk i Nordområdene og vil bli tilgjengelig ved bruk av egenutviklet programvare fra CognIT. ARCTIS lanseres innen høsten 2012.

• Kartlegging av fremtidige kompetansebehov i det nord-norske næringslivet (MARCO) i samarbeid med ENI og DnV.

• Informasjon og foredrag om Nordområdene i inn- og utland.

• Igangsettelse av et informasjonskontor, Arctic Logistics Information Office (ARCLIO) for formidling av praktisk informasjon relatert til transport via den nordlige sjøruten og operasjoner i russisk arktiske farvann. ARCLIO er et samarbeidsprosjekt med Barentssekretariatet og , det russiske statlige isbryterrederiet Atomflot og vil bli lansert under Arctic Shipping Forum i Helsinki 24-26. april i år.

• En nordlig sjørute konferanse i Murmansk med mer enn 100 deltakere i februar i år som en oppfølger til workshopen i Kirkenes i april 2010.

All kunnskapen som er utviklet og tilrettelagt av CHNL vil bli distribuert gjennom forskningsformidlingsprosjektet ARCTIS og informasjonskontoret ARCLIO på senterets hjemmesider.

I april 2010 arrangerte CHNL en russisk-norsk workshop i Kirkenes med tema: «Hva skal til for at den nordlige sjøruten kan åpnes for regulær internasjonal ferdsel for transport av olje, gass og mineraler?». For første gang signaliserte russiske myndigheter klart internasjonalt at de ønsket å legge til rette for økt trafikk. I 2010 ble det utført 4 kommersielle skipninger gjennom den nordlige sjøruten hvorav en med malm fra Kirkenes. I 2011 seilte 34 skip gjennom , og i 2012 planlegges det flere gjennomseilinger muligens også LNG skipninger.

CHNL har løpende levert rapporter til UD og andre finansieringskilder. Stiftelsens regnskap er godkjent og revidert av Ernst & Young.

Nordområdene er et av Norges viktigste fremtidige områder. Vi ser nå en økende forståelse for dette i det norske samfunnet. Det er et overordnet tverrpolitisk mål å legge til rette for økt verdiskapning i disse områdene på en måte som ivaretar hensynet til miljø, klima og urfolk. CHNL har ønsket å bidra til å øke forståelsen av disse mulighetene. Vi er stolte av det arbeid vi har igangsatt og levert til nå. Mange kunnskapsmiljøer, næringslivsaktører, myndigheter og studenter har allerede hatt nytte av dette forumet. CHNL er ikke en lukket arena,tvert imot, har vi gjennom hele perioden søkt å rekruttere flere deltakere for å styrke aktivitetene. La oss sammen jobbe for at flere bedrifter, innbyggere,politikere og studenter retter blikket nordover og blir med på den utviklingen som vi alle vet kommer.