Fremmer kunnskap

SKOLEN: Ved skolestart nå i august iverksettes reformen Kunnskapsløftet, som legger vekt på å gi elevene gode, grunnleggende ferdigheter og faglig kompetanse. Skal vi lykkes med dette, må elever og lærere ha et godt lærings- og arbeidsmiljø. Birgitte J. Lisland kritiserer i sitt innlegg i Dagbladet 2. august bruken av programmet PALS («Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen»), og hevder at dette er et virkemiddel til bruk i ekstremtilfellene. Lisland kan ikke ha satt seg tilstrekkelig inn i hva PALS er.Vi har behov for mer systematisk arbeid med å skape gode læringsmiljøer i norsk skole, der elevene har gode arbeids- og utviklingsmuligheter, trives og føler seg trygge. PALS søker å understøtte positiv samhandling gjennom sosial ferdighetstrening, utdyping av temaer som undervisnings- og gruppeledelse, tydelighet i lærerrollen, tilsyn, veiledning og samarbeid mellom skole og hjem. Programmet har gjennom utprøving i norsk skole vist seg å være et godt redskap for utvikling av positive miljøer. Dette er et av flere programmer som benyttes i skolen. Vi har bruk for alle program som kan bedre læringsmiljøet i klassen, og hindre bråk og uro.

PROGRAMMET ER IKKE et spesialpedagogisk tiltak som krever foreldrenes samtykke, slik Lisland framstiller det. PALS involverer alle elever og ansatte gjennom utvikling og innlæring av noen enkelt formulerte regler om respekt, ansvar og trygghet, med tydelige forventninger om positiv atferd. Metoden anbefaler å benytte oppmuntring og belønning for å anerkjenne og motivere ønsket atferd - i tråd med den allmenne oppdragelsesregelen som sier at man får mer av den atferden man gir oppmerksomhet. Belønningen vil nok mest bestå av anerkjennende tilbakemeldinger. Negativ atferd møtes med mild bestemthet og forutsigbare konsekvenser.

ET SENTRALT ELEMENT er erkjennelsen av at negative reaksjoner i seg selv ikke bidrar til å redusere problemene, men må kombineres med positive opplevelser. Dette er mestringspedagogikk som duger så vel i allmenn undervisning som i spesialpedagogisk praksis.Birgitte J. Lisland uttrykker i sitt innlegg bekymring for at skolens faglige innhold skal få for lite oppmerksomhet. Jeg kan berolige henne med at målet for Kunnskapsløftet er at alle elever skal utvikle grunnleggende ferdigheter og kompetanse for å kunne ta aktivt del i kunnskapssamfunnet. Skal vi lykkes med å gi elevene god faglig kompetanse, må elevene ha et godt læringsmiljø - og da kan PALS være et nyttig verktøy. Jeg er glad for at mange nye skoler nå er klare til å ta metoden i bruk.