Frihet og formynderi

Ingress

Meninger

Våre helsemyndigheter har satt seg høye mål. Norge skal være blant de tre landene i verden med høyest levealder, befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel, og vi skal skape et samfunn som fremmer helse for hele befolkningen og reduserer sosiale helseforskjeller.

Hvordan står det så til?

Befolkningens helse er god, konstaterer Folkehelseinstituttet i sin siste rapport om folkehelsen. Kostholdet er godt og maten trygg sammenliknet med mange andre land. Dessuten har Norge høyest livskvalitet og lykke i verden. Vi føder mange barn til å føre den gode utvikling videre.

Men der er skjær i denne sjøen av høye ambisjoner, god helse og lykke. Rapporten viser at en rekke sykdommer fortsatt fratar oss leveår. Kreft, hjertelidelser, diabetes og KOLS er de fremste årsakene til det, og de kan forebygges gjennom personlige og offentlige tiltak. Det samme gjelder psykiske lidelser, smertetilstander og lårhalsbrudd.

Men rapporten bekrefter også at det er store sosiale forskjeller når det gjelder helse, velferd og livslykke. Levealderen har økt for alle utdanningsgrupper. De velstående er minst syke og de med lavest utdanning, ligger dårligst an når det gjelder å nå folkehelsemålene.

Folkehelsen er en funksjon av mange forhold, både samfunnsmessige og personlige. Politikk kan tas i bruk med anbefalinger, forbud og økonomiske insentiver, og personlige holdninger bestemmer atferd. Men her er også mange dilemmaer: Min frihet er ofte den annens ufrihet. Det viser bruken av tobakk. Og når Norge og andre land har hatt strenge reguleringer av alkoholomsetning, har det sine historiske forutsetninger. På 1800-tallet var storparten av det norske folk fulle fra tidlig på dagen, med dramastiske konsekvenser. Nå øker alkoholbruket, med sine helsekostander. Frihet er alltid en relativt tilstand. Der myndighetene forsvinner som påpassere, kommer kapitalinteresser inn. Og de vil ikke alltid alles beste.

Folkehelseinstituttet representerer kunnskap og autoritet. Folkehelserapporten er et redskap både for hver enkelt og for myndighetene når vi skal nå målene for folkehelsearbeidet.