Vil redusere biltrafikken: Bilbruken må reduseres om byluften i Bergen skal bli bedre, mener Sondre Båtstrand. Foto: Privat.
Vil redusere biltrafikken: Bilbruken må reduseres om byluften i Bergen skal bli bedre, mener Sondre Båtstrand. Foto: Privat.Vis mer

Friskere luft med færre biler

Det holder ikke å opprettholde dagens bilisme om målet er å gi bergenserne frisk luft.

Meninger

Kommuneplanens samfunnsdel legger føringer for byutviklingen frem mot 2030, og ble vedtatt av bystyret i juni. Planen er full av flotte ord om en sunn og grønn by, og et uttalt mål er at alle innbyggere skal sikres luft av god kvalitet. Det krever sine endringer, for per i dag bryter Bergen kommune forurensningsforskriften årlig. Sju av de siste åtte årene har årsgjennomsnittet for NO2 på Danmarksplass vært høyere enn grenseverdien. 2014 var intet unntak.

Kommunens årsmelding for 2014 er ikke oppløftende lesning for den som er bekymret for byluften. «Først når effekten av langsiktige tiltak som utbygging av kollektivtrafikken og fortetting langs Bybanen slår til, vil luftkvaliteten nå et akseptabelt nivå etter forurensningsforskriften. Dette vil få full effekt først om 10 til 20 år», heter det i dokumentet.

Overskridelsene av grenseverdiene for NO2 med påfølgende helseskader er bare ett symptom på trafikkproblemene i byen. Et annet symptom er køene som ifølge Bergen Næringsråd koster næringslivet fire milliarder kroner i året. Den omfattende bilismen legger også beslag på store arealer og virker negativt inn på den lokale trivselen, mens det globale klimaet blir ytterligere belastet. Det burde derfor være mulig å enes om at biltrafikken per i dag er for omfattende, men bystyret nøler. Det vedtatte målet i kommuneplanens samfunnsdel er nemlig at «transportsystemene og arealdisponeringen skal utvikles med sikte på nullvekst i personbiltrafikken».

Nullvekst betyr å opprettholde biltrafikken på dagens nivå, og i møte med helsefarlig byluft må trafikken ned. I bystyret foreslo jeg derfor at målet måtte justeres til å gjelde en reduksjon i personbiltrafikken, men det grønne forslaget ble nedstemt.

Økende innslag av hybrid- og el-biler vil redusere utslippene fra køene, men målet må fortsatt være å redusere køene. All erfaring tilsier at større veier bare bidrar til enda mer trafikk, så det er helt nødvendig med færre biler på veiene. De Grønne vil skrinlegge prosjekter som Nyborgtunnelen og den foreslåtte tunnelen Fjøsanger-Liavannet, mens vi vil ha trafikken vekk fra Bryggen og Torget.

Vi kan lære av sykkelbyer som nederlandske Groningen, som stengte muligheten for å ta snarveien gjennom sentrum og satset massivt på sykkelveier. Resultatet ble at sykkel utgjør 60 prosent av reisene i dag. Når 130 000 bergensere bor i sykkelavstand fra sentrum, burde det være mulig å få trafikk over fra bil til sykkel.

Vi må lage kollektivfelt, styrke buss- og banetilbudet og redusere antallet parkeringsplasser i sentrum, men viktigst er det med overordnet planlegging for mindre transport. Ved å utvikle bydelene med offentlige tjenestetilbud og sosiale møteplasser og å bygge boliger der det er kollektivdekning og skole- og barnehageplasser, kan reisebehovet gå ned. Bilbaserte utbygginger må vrakes til fordel for fortetting rundt kollektivknutepunkter.

Transportsystem og arealplanlegging må skje med reduksjon av biltrafikk som mål om byluften skal bli frisk.