Full CO 2 -rensing på Kårstø

KLIMARAPPORT: FNs nye klimarapport viser med all tydelighet at det haster å gjøre noe med klimagassutslippene verden over. For å unngå de verste konsekvensene av menneskeskapte klimaendringer, er det avgjørende å få utslippene drastisk ned. Alle tiltak som kan redusere klimagassutslippene må taes i bruk.

TIL HØSTEN står gasskraftverket på Kårstø ferdig. Uten rensing, vil det slippe ut like mye klimagasser som 480.000 biler. I Soria Moria erklæringen ble det lovet full rensing på Kårstø så raskt som mulig. Målet var at renseanlegget skulle stå ferdig før 2009. Dette målet er dessverre blitt umulig å nå. Manglende etablering av profesjonell prosjektledelse og lengre leveringstider pga høykonjuktur gjør at NVE før jul estimerte sannsynlig ferdigstillelse til utgangen av 2011. Dette er svært beklagelig. For å løse klimaproblemet, er det avgjørende å unngå unødvendige utslipp. At målet om rensing fra 2009 ikke nås, er imidlertid ingen grunn til å utsette byggingen av renseanlegget, tvert imot understreker det viktigheten av at renseanlegget bygges så raskt som mulig.

AKER ØNSKER Å TESTE ut sin teknologi for CO2-fangst, Just Catch, på Kårstø. I stedet for å sikre full rensing på Kårstø så raskt som mulig, foreslår Aker å bygge et testanlegg som bare skal rense en tidel av de farlige utslippene fra gasskraftverket og å utsette igangsettingen av detaljplanleggingen av fullskala anlegget til 2010.. Vi støtter et slikt testanlegg, men det må ikke komme på bekostning av et fullskala renseanlegg av gasskraftverket på Kårstø, eller forsinke denne prosessen. Det er positivt at norsk industri jobber med løsninger for CO2-fangst. Men å skyve byggestart for renseanlegget ut i tid, vil være å skape ytterligere usikkerhet rundt om rensingen av gasskraftverket vil komme på plass i det hele tatt. Med en byggestart for renseanlegget etter neste Stortingsvalg, gir regjeringen fra seg muligheten til å sikre at det kommer et fullskala renseanlegg på Kårstø. Med stadig voksende klimagassutslipp og stadig mindre tid til å kutte utslippene, er det en risiko regjeringen ikke har råd til å ta.

BETYR SÅ DET at vi ikke vil gi norsk industri muligheten til å bidra til stadig utvikling av teknologi for CO2-fangst? Slett ikke. Det viktigste Norge nå kan gjøre for å bidra til global bruk av slik teknologi, er å gjennomføre byggingen av fullskala renseanlegg på Kårstø. Å bygge fullskala fangstanlegg nå, vil gi viktig erfaring fra å bygge og drive et slikt anlegg, og vil være svært viktig for å få slike løsninger et stort steg nærmere å bli tatt i bruk i stor global skala. Det vil bidra til et internasjonalt løft ved å gi kvalifiserte selskaper som sitter på relevant teknologi en mulighet til å realisere den i fullskala.

I ÅRENE FRAMOVER må det bygges svært mange CO2-fangstanlegg for å klare å redusere klimagassutslippene tilstrekkelig. For å få til det på en best mulig måte er det fordel med et mangfold av teknologier for CO2-fangst. Vi synes det er veldig bra at norsk industri jobber med slike løsninger, og ønsker at staten bidrar med midler for å støtte opp om dette. Vi er derfor positive til statlig støtte til et pilot-anlegg for Just Catch prosjektet, men under den klare forutsetning at det ikke forsinker fullskala rensing på Kårstø.

Å UTSETTE DETTE, vil være en grov bommert - både for miljøet og for utviklingen av teknologi for CO2-fangst. Det er en realitet at internasjonale spesialister har nødvendig teknologi, og sitter på kompetanse som gjør at renseanlegget på Kårstø kan stå ferdig innen 2011. Klimaproblemet krever at regjeringen klarer å ha to tanker i hodet på en gang - utvikling av norsk miljøteknologi og realisering av gode miljøløsninger som et fullskala renseanlegg på Kårstø så raskt som mulig.