Gjerne moraldebatt

HIV-POSITIVE UTLENDINGER: Under overskriften «Moralsk frisone» (Dagbladet 23. oktober) kunne skribent Rune Berglund Steen levert et godt grunnlag for moraldebatt på utlendingsfeltet. Men siden han ikke klarte å styre unna overdrivelser, fikk innlegget hans liten verdi som premiss. Det er synd. For moralske dilemmaer, som hvor imøtekommende Norge bør være overfor hiv-positive utlendinger med ønske om oppholdstillatelse, bør absolutt debatteres.

Utlendingsnemnda (UNE) fattet i mai, etter behandling i vår stornemnd, et prinsippvedtak med stor betydning for hvilken praksis Utlendingsdirektoratet (UDI) og klageinstansen UNE skal følge i saker der søkere uten andre oppholdsgrunnlag likevel ønsker å få oppholdstillatelse i Norge, fordi de er hiv-smittet og trenger behandling. Det juridiske grunnlaget for en slik eventuell oppholdstillatelse er utlendingslovens bestemmelser om sterke menneskelige hensyn.

Før jeg går inn på hva prinsippvedtaket innebærer, og dermed også hva en politisk debatt bør handle om, må jeg parkere noen misforståelser som innlegget i Dagbladet kan ha skapt.

For det første: Hiv-positive asylsøkere sendes ikke tilbake til hjemlandet dersom dette vil medføre en snarlig død. Tvert imot, i tilfeller hvor de ikke vil kunne få adekvat behandling i hjemlandet, vil hiv-positive asylsøkere fortsatt kunne få opphold i Norge.

For det andre: UNE har ikke strammet inn en etablert liberal praksis hvor hiv-positive asylsøkere fikk bli i Norge uavhengig av behandlingsmuligheter i hjemlandet. UNEs stornemnd traff en prinsippavgjørelse om framtidig praksis etter at det var konstatert at enkelte hiv-positive utlendinger fikk mer imøtekommende vedtak enn andre utlendinger med alvorlige og potensielt livstruende sykdommer. Det å fatte prinsippvedtak ved tilløp til sprikende praksis er nettopp et hovedmotiv bak ordningen med stornemnd.

For det tredje: Det er ikke slik at virkningene av UNEs prinsippvedtak representerer omstridt jus som ikke har vært prøvd for domstolene. Etter vedtaket i mai har hittil to andre saker vært domstolsbehandlet etter at Staten ble saksøkt for påstått ugyldig vedtak. Staten ved UNE fikk medhold i begge sakene.

For det fjerde: Klageren som fikk sin sak behandlet av UNEs stornemnd hadde et adekvat behandlingstilbud i sitt hjemland, og i sin egen hjemby, og det ble av stornemnda ansett økonomisk tilgjengelig.

Selv med de nevnte misforståelsene ryddet av veien, gir sakene om hiv-positive utlendinger grunnlag for drøfting av viktige etiske dilemmaer. UNEs stornemnd bestemte at framtidig praksis i UNE og UDI skal baseres på fem forhold:

- Anførsler knyttet til hiv/aids vurderes på samme måte som andre saker der det anføres alvorlig helsesvikt.

- Det er ikke avgjørende om smitteoverføring er skjedd i Norge eller et annet sted. Momentet kan imidlertid være relevant ved vektlegging av innvandringspolitiske hensyn, særlig dersom klageren forutsettes å være kjent med sykdommen før ankomst hit.

- Det er ikke avgjørende om behandling med anti-retrovirale medikamenter er påbegynt eller ikke.

- Et helsetilbud i klagerens hjemland må regnes som tilgjengelig uavhengig av kostnadene forbundet med å nyttiggjøre seg dette, med mindre kostnadene er så høye at bare en liten del av befolkningen kan makte å betale for det.

- Helsetilbudet i hjemlandet må generelt regnes som tilgjengelig, selv om det ikke er lokalisert i klagerens hjemområde, med mindre det foreligger spesielle omstendigheter ved klagerens situasjon.

Det kanskje viktigste dilemmaet gjelder det faktum at en behandlingstrengende kan bli henvist til sitt hjemland dersom det i landet finnes tilgjengelige behandlingstilbud, også når det ikke foreligger noen garanti for at akkurat denne pasienten faktisk vil få behandling. Her har stornemnda veid hensynet til behandlingstrengende utlendinger opp mot hjemlandets generelle behandlingstilbud og forpliktelser overfor egne borgere, samt kostnader for det norske samfunn ved behandling her og ved mulig tilstrømning av utlendinger i samme situasjon som måtte ønske å komme hit for å få behandling.

En ny utlendingslov er i støpeskjeen og skal om kort tid behandles av Stortinget. Kjør gjerne debatt!