God pensjonsreform

PENSJON: I to innlegg i Dagbladet 15. februar bekymrer pensjonsrådgiver Harald Engelstad og professor Steinar Westin seg for fremtidens pensjonister. Begge ser ut til å ha oversett to helt vesentlige poenger, nemlig at alle får anledning til å pensjonere seg ved 62 år, og at alle kan arbeide så mye de vil ved siden av pensjonen. Ikke minst ser det ut til at de undervurderer behovet for å trygge framtidas alderspensjon gjennom å beholde seniorene i arbeidslivet.I dag er aldersgrensen i folketrygden som kjent 67 år. Med pensjonsreformen åpnes det for uttak av alderspensjon fra 62 år. Folketrygden vil altså gi en helt ny mulighet til å gå av tidlig for dem som ønsker det. Dette er en viktig velferdsreform, ikke minst for mange slitere som startet yrkeskarrieren tidlig. Disse kan også nyte godt av at man i ny folketrygd vil få opptjening selv etter at man passerer 40 år i jobb.Nå kan 8 av 10 gå av ved 62 år med avtalefestet pensjon (AFP). AFP-ordningen skal tilpasses den nye folketrygden, etter drøftinger med partene i arbeidslivet. Regjeringen er innstilt på en modell hvor AFP kommer som et tillegg på toppen av alderspensjon fra folketrygden. Det konkrete nivået må avklares i de kommende drøftingene. I praksis blir trolig det nye AFP-påslaget sammen med den nye folketrygden ikke veldig langt unna AFP i dag for dem som går av tidlig.

I TILLEGG SKAL MAN i det nye pensjonssystemet kunne jobbe fritt ved siden av uten å få avkortet pensjonen. Vi foreslår altså at dagens «toleransegrense» på 15 000 kroner for å jobbe ved siden av AFP, som mange ergrer seg over, skal tas helt bort. For AFP-pensjonister som har helse og lyst til å jobbe noe, må dette være en langt bedre løsning enn i dag.3 av 10 AFP-pensjonister svarer at de kan tenke seg å gå tilbake til jobb, i følge en fersk undersøkelse fra Synovate MMI. Bare 8 prosent oppgir at de ikke har helse til å jobbe. De arbeidsglade AFP-pensjonistene ønsker seg helst en deltidsjobb. Dette vil pensjonsreformen legge til godt rette for. Pensjonskritikere mener det er usosialt at de som jobber etter 62 år gjennom pensjonsreformen skal få mer i pensjon. Selv om muligheten til å stå lenge i arbeid varierer, mener jeg samfunnet er nødt til å stimulere seniorene til å arbeide lenger. Vi kan ikke risikere at 62 år skal danne seg som en norm for pensjonering her i landet. Pensjonssystemet må derfor gi et sterkere signal enn i dag om at samfunnet verdsetter seniorenes innsats i arbeidslivet. Helt urettferdig er det vel heller ikke at arbeidsinnsats skal gi økt årlig pensjon selv etter 62 år.For øvrig vil de som tar ut pensjon seint, ikke få mer pensjon samlet sett. Men når pensjonen fordeles over færre år, blir altså den årlige utbetalingen i den nye folketrygden større.