Kulturopplevelser uavhengig av økonomi:  KrF er opptatt av at barn og ungdom som vokser opp i Ullensaker skal kunne ha fellesopplevelser som ikke er avhengig av foreldrenes økonomi, skriver Svein Arne Holst-Laren. Foto: Privat.
Kulturopplevelser uavhengig av økonomi: KrF er opptatt av at barn og ungdom som vokser opp i Ullensaker skal kunne ha fellesopplevelser som ikke er avhengig av foreldrenes økonomi, skriver Svein Arne Holst-Laren. Foto: Privat.Vis mer

Gode kulturtilbud demmer opp for negativ utvikling

Vi vil ha kulturkortordning i Ullensaker kulturhus.

Meninger

Forslaget om kulturkortet tar utgangspunkt i at det avsettes noen plasser til selvkost, og at barn med kulturkort kan ha med seg ledsager/støttekontakt gratis. KrF er opptatt av at barn og ungdom som vokser opp i Ullensaker kommune skal kunne ha fellesopplevelser som ikke er avhengig av foreldrenes økonomi.

Ullensaker kommune har i mange år valgt å satse forebyggende på barn og unges oppvekstmiljø. Som politiker gjennom de 12 siste årene i ulike hovedutvalg, er jeg stolt av det. En avdeling under enheten FBU som heter FABU er blitt gitt oppgaver som ikke er lovpålagte. Det gjelder tilbudet med «utekontakter» og ungdomshus. I tillegg har de et familieteam som uforpliktende og gratis gir veiledning til foreldre og foresatte som sliter.

I en vekstkommune som Ullensaker er det nødvendig å være på vakt når det gjelder utviklingen i ungdomsmiljøer og gjengdannelser. Gode inkluderende kulturtilbud er noe som demmer opp for en negativ utvikling. Det er når barn og ungdom føler seg fortvilet og utstøtt det ofte bli bråk. Tilgang til valgfrie aktiviteter og spennende forestillinger/konserter vil ha en god effekt på den enkeltes trivsel.

I Ullensaker ha vi satset mye på Kulturhuset vårt, som inneholder flere saler og bibliotek i tillegg til en kantine. Programmet som enheten Kultur har her, er variert og imponerende. Utfordringen er likevel at noen føler seg ekskludert. En av gruppene som er mest omtalt i den politiske debatten om fattigdom, er fattige barn. I 2012 levde om lag 75 000 barn i Norge i fattigdom (ifølge Røde kors). Barnefattigdom blir av mange ansett for å være særlig urettferdig, fordi barn ikke kan holdes personlig ansvarlig for å være i en vanskelig økonomisk situasjon. Det kan også være særlig utfordrende for barn å vokse opp under trange økonomiske rammer, blant annet fordi det kan gå ut over deltakelse i sosiale aktiviteter med jevnaldrende. Prisen på kulturtilbudene gjør at ikke alle barn og unge får gleden av kulturlivet. Ofte er det også en sammenheng med sosial arv, og foreldre som ikke prioriterer kultur. Støttekontakter og ledsagere tar gjerne med seg barn og ungdom ut hvis det er enkelt og billig.

Da Folkehelseplanen for Ullensaker ble utarbeidet i 2012, var kulturkortet listet opp som en ordning kommunen hadde som fremmet folkehelse. Folkehelseplanen fremhever at ordningen med kulturkort muliggjør kulturopplevelser for vanskeligstilte. Det er helt i tråd med føringene i den nasjonale kulturloven, som omtaler kommunens ansvar for å legge til rette for at alle skal ha mulighet til å delta i kulturaktiviteter og kulturopplevelser av et bredt mangfold. Vi foreslo klippekort og tenkte at ordningen ikke skulle belastes enheten FUB. Det er urimelig at flere forestillinger har mange ledige seter, samtidig som mange barn sjelden eller aldri får besøkt kulturhuset. Rådmannen sa seg ikke enig og sier at det ikke er mulig å gi billetter til «Forebyggende barn og unge» på annen måte enn at enheten kjøper spesifikke forestillinger av enheten Kultur. Det hevdes også at en ordning med klippekort er umulig. Vår holdning er at barn og ungdom selv må få velge forestillinger og at klippekort egner seg godt, selv om det ikke er prøvd ut andre steder, som rådmannen påpeker.

Når en kommune har et eget kulturhus som de selv drifter, må man kunne regulere betingelsene slik at tilbudet blir tilgjengelig for alle. Opprinnelig ble ordningen opprettet av Kulturhusleder John Jørgen Støa. Det var i en periode da alle tjenestetilbud til barn og unge i Ullensaker var samlet under samme hovedutvalg. Tilbudene i ordningen var gratis forestillinger som enheten Kultur selv stod for i Kong Rakne, som storsalen vår heter. Da det ble endringer i organiseringen av enhetene og ansvarsområdene til kommunaldirektørene, falt ordningen ut uten at det ble behandlet politisk. Det var bare i styringskortetene det nå stod igjen: Øke antall brukere av FABUs tjenster på følgende felt: fadderordningen, kulturkort, ungdomshusene og åpen kveld.

Etter at jeg ble kjent med at tilbudet var blitt avviklet gjennom en presentasjon av enheten i forkant av budsjettet, reagerte jeg ved å sende et forslag i budsjettprosessen. Det er nå snart to år siden. Først i oktober 2014 ble saken lagt frem for det nye utvalget som har ansvaret for kultursaker. Vedtaket ble da: «HTIK ber administrasjonen legge frem en egen sak om «kulturkortet» som oppfølging av oversendelsesforslag 13/13, fra KST — PS 89/13 med sikte på at ordningen kan bli aktiv.»

Saken om kulturkort er ennå ikke ferdigbehandlet fordi den i siste omgang ble utsatt pga. økonomiske vurderinger. Vi mener fortsatt at det er unødvendig å belaste kortet på enheten som skal gi barn og unge som strever bedre muligheter. I utleievilkårene ligger det også en klausul som kommunen kan benytte til ordningen; Ullensaker kulturhus forbeholder seg retten til å ta ut inntil fem fribilletter ved alle arrangement. At kommunens enheter skal kjøpe/selge seg imellom, er en uting. Det gir ikke et godt samarbeidsklima. Da alle oppvekstenheter lå under samme hovedutvalg var det aldri snakk om slike løsninger. Det viser seg også at kommunen har gått glipp av tilskuddsordningen mot barnefattigdom under omorganiseringen.

Likevel skal enheten kultur få ros for at de stadig gjør fremstøt for å være aktuelle hos barn og ungdom. Jeg tenker på «Barnas kulturdag», som er et gratistilbud i september hvor kulturhuset viser seg frem.

Kulturkortet ligger nå inne som et forslag uten dekning i budsjettet som skal behandles i høst. Vedtaket om ordningen gir likevel håp: For å sikre at vanskeligstilte barn og ungdommer i Ullensaker får mulighet til å benytte seg av kulturhusets og kinoens forestillinger, tas det sikte på å etablere en billettordning tilknyttet enhet FBU fra 01.01.2016. Ved å gi en stemme til KrF i Ullensaker, vet du at dette vil bli fulgt opp videre!