Grove misforståelser

I ET INNLEGG 7. april hevder Støttegruppa for Dar-familien at asylsøkeres rettssikkerhet undergraves og viser til myndighetenes beslutning om å hjemsende familien. Som statsråd ønsker jeg ikke å kommentere enkeltsaker. Jeg føler imidlertid et sterkt behov for å oppklare flere grove misforståelser i innlegget.

Jeg vil understreke at asylsøkeres rettigheter er regulert i lov og forskrift, og eventuelle negative vedtak kan påklages til et høyere forvaltningsnivå eller bringes inn for domstolene.

Verken UDI eller UNE er særdomstoler. UDI er et ordinært direktorat underlagt Kommunal- og regionaldepartementet. UNE er en uavhengig klagenemnd. Nemndlederne ansettes pga. sin faglige kompetanse. Saker som ikke byr på vesentlige tvilsspørsmål kan avgjøres av en leder alene, ellers avgjøres sakene ved flertallsvedtak.

UNE har ikke sitt eget politi. Politiets Utlendingsenhet (PU) er underlagt Justisdepartementet. PU er en enhet i politiet som ble opprettet for å styrke, effektivisere og samordne politiets arbeid på utlendingsfeltet.