Hæren: forsvarlig stor?

NUPI-FORSKER Ståle Ulriksen er opptatt av Hærens framtid. Det var å håpe at flere delte interessen, bl.a. i forbindelse med Stortingets drøfting av den videre modernisering av Forsvaret på torsdag. Jeg registrerer at flere av Ulriksens poenger, framført i en polemikk med undertegnede i Dagbladet 4. juni, sammenfaller godt med påpekinger fra Hærens ledelse, og med foreslåtte løsninger.

Ulriksen berømmer hærordningen som Stortinget er invitert til å ta stilling til, basert på anbefalinger fra Forsvarssjefen. Den foreslåtte Hæren er ifølge Ulriksen for liten i forhold til de oppgaver den er gitt, som framlagt i St.prp. nr. 42. Jeg har påpekt det samme; Forsvarssjefen likeså. Hærens ledergruppe fant det i vår årsrapport for 2003 nødvendig å understreke at «Med de ressurser Hæren er stilt i utsikt, vil Norges evne til å opprettholde en landmilitær styrke for deltakelse i operasjoner utenlands, over kompani størrelse over tid, raskt forvitre.» Regnestykket går ikke opp, som Ulriksen framholder.

HURTIG ELLER ROBUST er en problemstilling Ulriksen reiser. Skal det satses på mindre styrker med evne til hurtig innsetting, eller større, mer utholdende styrker, med evne til å stå over tid? Hæren har definitivt evne til hurtig reaksjon, men mangler utholdenhet. Vi er for få til å opprettholde engasjement over tid, av størrelse og med kvalitet. Hærstrukturen som skal levere de relevante kapasitetene, og som bekymrer Ulriksen, er et svar gitt innenfor gitte økonomiske rammer. Hærordningen er foreslått for å få maksimal strids- og innsatsevne ut av ressursene. Det får vi: en fleksibel og anvendbar hær med inntil én brigade som også kan brukes til internasjonal innsats og en reservebrigade kun for nasjonal innsats.

BRIGADEN

synes å være mer et mantra for forskeren enn for generalen. Brigaden er en organisasjon, men framfor alt et system av systemer, som kan brukes samlet eller enkeltvis, eller i andre systemer. For Norge vil enkeltkapasiteter mest sannsynlig vil bli brukt. Men brigaden er også et ledelsesnivå, og Norge må opprettholde kompetanse til å lede operasjoner på brigadenivå. Det vil den nye Hæren ha. Brigaden er et komplisert system, som det for Norge i dag er lite regningssvarende å ha på høyere beredskap enn 180 dager. Derfor har vi enkeltkapasiteter på 30 dager eller mindre. Hæren er altså, for å berolige Ulriksen, fokuset på sannsynlige scenarier hjemme og ute, og bygger reaksjonsstyrkene rundt større kampmiljøer, ett i Nord-Norge og ett i Sør-Norge. Det er essensen i hærordningen av 04, som Stortinget skal ta stilling til på torsdag.