Hagas omveier

20. JUNI svarte Åslaug Haga på et innlegg jeg skrev 13. juni med at hun er uenig med FNs generalsekretær, Kofi Annan, om hva som er i FNs interesse. Haga mangler åpenbart forståelse for at FNs ekspertpanel for fredsoperasjoner allerede i 2000 konkluderte med at FN verken har ressurser, kommandostruktur eller apparat til å gjennomføre alle sine fredsoperasjoner. Kofi Annan fremmer høsten 2005 en rekke forslag for å forbedre FNs egen evne til å planlegge og lede fredsbevarende operasjoner. FN har flere ganger gitt mandat til medlemsland eller regionale organisasjoner som NATO, EU og nå den Afrikanske union (AU), for gjennomføringen av operasjoner, som i Afghanistan, Irak, Balkan og i Afrika. Støtte til FNs arbeid for fred og sikkerhet det sentrale punkt, ikke hvem som leder eller gjennomfører operasjonen. Det er også lite meningsfylt å telle hvor mange soldater Norge til enhver tid har i ulike FN-oppdrag. Norske styrker i internasjonale operasjoner deltar med basis i folkeretten, og utfører oppdrag på vegne av FN, eller etter oppfordring fra FN.

HAGA PÅSTÅR at samarbeidet med Finland i EUs innsatsstyrker er et problem, noe jeg gjerne vil kommentere. Finland har de samme kriterier i sin forfatning som Norge når det gjelder deltakelse i internasjonale operasjoner, nemlig at engasjement skal være i overensstemmelse med folkeretten. Som Haga er kjent med fra min redegjørelse i Stortinget 2. juni i år, fastslår avtalen at beslutningen om å sette inn nasjonale styrker i en gitt operasjon fattes av nasjonale myndigheter i hvert enkelt tilfelle. Dette skjer i samsvar med hvert lands interne beslutningsprosedyrer og nasjonal lovgivning, herunder Grunnloven. Haga vil etablere og øremerke en egen norsk FN-bataljon. For et lite land som Norge gir det ikke mening å ha to sett styrker: ett for å bruke hjemme og ett for å bruke ute. La meg gjenta nok en gang: en ledetråd i Forsvarets omstilling har vært å gjøre våre militære ressurser tilgjengelige for operasjoner både ute og hjemme. Styrkestrukturen må være så fleksibel at den kan anvendes i hele spekteret av oppgaver ) der det trengs og når det trengs. Å utelukke en hel bataljon fra NATO-operasjoner vil klart svekke vår evne til å ivareta våre NATO-forpliktelser og derved Norges klare vektlegging av NATOs betydning for norsk sikkerhet.

HAGA ER ikke bare uenig med Kofi Annan, men også med den politikk Arbeiderpartiet fører. AP har støttet Norges deltagelse i EUs innsatsstyrker, samt deltakelse i alle de NATO-operasjoner hvor norske soldater gjør en svært verdifull innsats. Hvilken forsvars- og sikkerhetspolitikk det sosialistiske regjeringsalternativet eventuelt vil føre er dermed fortsatt helt uavklart. Det er bekymringsfullt.