Hagens blasfemi

BLASFEMI: I 2004 ga Carl I Hagen etter for Bondeviks ønske og stemte for å beholde blasfemiparagrafen i norsk straffelov. Sammen med KrF, Høyre og Venstre la FrP særlig vekt på hvordan den enkelte opplevde ytringene uavhengig av samfunnets syn. Paragrafen skulle gi «troende av alle trosretninger en beskyttelse mot å bli tråkket på».I Dagbladet 15/12 mener imidlertid Siv Jensen og Hagen at det er «svært problematisk» at den enkelte kan definere seg utsatt for blasfemi. Og videre: «Det påligger Norge - som en liberal og demokratisk rettsstat - å fremheve retten til frie ytringer mer enn retten til å slippe kritikk av ens religion.» Applaus!

HAGEN BORTFORKLARER sin kryping for Bondevik i 2004 med at FrP ville ha blasfemiparagrafen «under forutsetning at den forble sovende». Hagen stemte for paragrafen, men han inhalerte ikke. Dette forsvaret for 2004-standpunktet er ynkelig og juridisk sett tøvete:Norsk straffelov har ikke paragrafer med fotnoten: «Denne paragrafen sover og gjelder ikke.» Når visepresident Hagen klubber en lov, ja, så gjelder den loven. Og han burde se at Stortingets bekreftelse av paragrafen i 2004 var et sterkt signal om at den skal gjelde. Partiet hans var iallfall, ett år før Muhammedtegningene, nærmest profetisk klar over at paragrafen «kan tenkes å få ny aktualitet. Dette henger blant annet sammen med fremveksten av et flerkulturelt Norge».

DET ER HELLER IKKE sånn at en paragraf er sovende bare fordi ingen er tiltalt etter den. Poenget med lovene er jo ikke å straffe folk, men å sette grenser for deres handlinger. Dersom alle respekterer 60-skiltene langs E6 i Gudbrandsdalen, betyr jo ikke det at fartsgrensene er sovende. Det betyr at de virker: folk (flest) respekterer forbudet mot å kjøre for fort. FrP var inne på dette i 2004 da partiet påpekte at «blasfemiparagrafen ikke har vært prøvd i domstolene de seneste årene. Det betyr imidlertid ikke at den har vært uten betydning.» Paragrafen er nemlig etter FrPs mening «en etisk referanseramme som har vært med på å forme både samfunnsutviklingen og samfunnsdebatten».På bare to år har FrP skaffet seg et fullstendig nytt syn og nye argumenter om blasfemiparagrafen. Når partiet i en så prinsipiell sak som ytringsfrihet satte innynding hos Bondevik høyere enn saken, hva kan vi da vente av partiet på andre områder når det i 2009 trenger allierte for å danne regjering? Vil Siv Jensen for eksempel forby abort, angrepiller, bioteknologi og pornografi for å få Høybråten med på laget?