Hagens bløff

I EIT LESARINNLEGG i Dagbladet 4. januar prøver Orkla-styreleiar Stein Erik Hagen å vri seg unna at han på eit møte med leiande tillitsvalde i Orkla 28. april i fjor gav lovnader om at han ikkje ville selje Orkla Media.I tillegg prøver Hagen å leggje skulda på meg for at Dagbladet har fått kjennskap til deler av referatet frå møtet, på same måten som Hagen og konsernsjef Dag J. Opedal i sluttfasen av det omstridde salet av Orkla Media prøvde å leggje skulda på meg for at media skreiv artiklar med spekulasjonar om forhandlingane mellom Mecom og Orkla. Slike angrep på sentrale tillitsvalde er etter mitt syn like triste som dei er usaklege.Personleg er eg ferdig med både Orkla og Hagen. Ettersom Dagbladet no vel å lage sak om april-møtet i fjor, og ettersom Hagen tydelegvis er opptatt av kva som vart sagt eller ikkje sagt på dette møtet, vil eg opplyse følgjande:Møtet var mellom Hagen og arbeidsutvalet i Orklas internasjonale faglege representantskap. Dette utvalet består av dei sentrale tillitsvalde i Orkla, inkludert tilsetterepresentantane i Orkla-styret. På april-møtet stilte sju tillitsvalde frå Norge, Danmark og Sverige.Møtet kom i stand etter initiativ av konserntillitsvalt Aage Andersen, som ville at utvalet skulle møte Hagen personleg for å ta stilling til om tillitsvalde kunne og ville støtte Hagen som ny styreleiar i Orkla. På den tid var det klart at Hagen var avhengig av støtte frå dei tillitsvalde for å verte ny styreleiar. Personleg hadde eg to veker tidlegare gitt min fulle støtte til Hagen. Dette med bakgrunn i lovnader og innspel Hagen hadde gitt i andre møter, så april-møtet var ikkje viktig for min del.

27. APRIL møttest Andersen og Hagen der Andersen overleverte Hagen ei liste med rundt 20 spørsmål som Hagen skulle svare på neste dag. Spørsmåla dreia seg mellom anna om korleis Hagen såg på Orkla-kulturen, om han ville samarbeide med tillitsvalde, om han ville selje vasskrafta, korleis han såg på sitjande styreleiar Johan Fr. Odfjell, samt eit spørsmål som omhandla media.Eg var sekretær i utvalet, og skreiv dermed referatet frå møtet. Dette var også Hagen innforstått med, men det var samstundes semje om at referatet skulle signerast av Hagen og Andersen, slik at det fekk ekstra tyn gde.Eg skreiv direkte inn på min pc svara Hagen gav på dei ulike spørsmåla. Hagen svara tilfredsstillande på alle spørsmål, og han fekk deretter full støtte som ny styreleiar.

MITT REFERAT vart deretter sendt til Hagen og Andersen for signering. Av Andersen fekk eg seinare vite at dei to hadde vorte samde om å endre på deler av innhaldet. Ein slik framgangsmåte er etter mitt syn klart i strid med god skikk når det gjeld referatskriving, så sant det er snakk om eit referat og ikkje ein avtale mellom to partar. Som referent valde eg likevel ikkje å forfølgje saka.

I ETTERTID var det stort press både frå tillitsvalde og aksjonærar om å sjå referatet, og det verserte spekulasjonar om at Hagen hadde inngått ein avtale med dei tillitsvalde som ville binde han som styreleiar i Orkla. Presset førte til at Harald Arnkværn leiar i Bedriftsforsamlinga i Orkla, som den einaste fekk sjå det signerte dokumentet. Arnkværn konkluderte med at det var snakk om eit referat og ikkje ein avtale, og vegen låg dermed open for Hagen til å overta som styreleiar.På grunn av hemmeleghaldet rundt det signerte referatet, har mange spurt om få mitt referat frå møtet. Dei einaste som har fått det er medlemar i utvalet som fysisk deltok i møtet med Hagen. Dette var medlemar som meinte det vart for dumt at dei ikkje hadde tilgang til referatet frå eit viktig møte som dei sjølve deltok i. Men dette er samstundes medlemar som veit at Hagen og Andersen har gjort endringar i ettertid.

I TILLEGGhar tillitsvaltsystemet i tidlegare Orkla Media kjennskap til punkt seks i referatet, der Hagen seier han ikkje vil selje Orkla Media. Slik eg tolkar artiklane i Dagbladet, er det kun denne delen av referatet avisa har fått tilgang til.Både Hagen og konserntillitsvalt Andersen seier at «Haanes forholder seg til en drøm. Vi andre forholder oss til virkeligheten». Og her er vi ved poenget ettersom det er heilt klart at Hagen og Andersen i denne saka lever i si eiga verd og i ein redigert røyndom. Det veit alle som var delaktige i salsprosessen av Orkla Media og hadde møter med Stein Erik Hagen undervegs.