Hagens samehets

CARL I. HAGEN står avkledd tilbake. Han vil vinne valget i Finnmark ved å spille på rasistiske understrømninger. I Dagbladet 13. mai karikerer Hagen sametingspresidenten på en måte som faller på egen urimelighet. Han fremsetter dessuten utallige usannheter om innholdet i finnmarksloven. Resultatet av dette kan lett bli økte konflikter mellom folk i Finnmark. Det er alvorlig. Debatten om samenes rett til land og vann har pågått i mange tiår. Striden om utbyggingen av Alta-Kautokeino-vassdraget på 1980-tallet viste at det var et stort behov for å avklare samenes rettsstilling. ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater forplikter oss dessuten til å annerkjenne samenes tradisjonelle bruk av land og vann. Konvensjonen ble ratifisert med støtte fra et samlet Storting - også Carl I. Hagen og FrP støttet dette.

I FINMARK har det vært betydelig uro over og uenighet om finnmarksloven. Mye av dette har vært forårsaket av bevisst feilinformasjon om lovens faktiske innhold. Carl I. Hagen vet at finnmarksloven er etnisk nøytral og ikke tilkjenner samene noen særskilte rettigheter. Likevel skriver han at «for FrP er det uansett ikke aktuelt å gi noen grupper, uansett opphav, fordeler andre ikke har». Hagen vet også at rettighetene som nå skal anerkjennes i Finnmark skal anerkjennes på lik linje med bruks- og eierrettigheter ellers i landet. Likevel benytter han ordet «apartheid» om det forhold at for eksempel en same nå kan få tinglyst eiendomsretten til grunnen under gården sin. Hvorfor?

Hagen vet videre at det arealet i Finnmark som i dag forvaltes av Statsskog skal overføres til Finnmarkseiendommen, og forvaltes av et styre bestående av tre representanter fra fylkestinget og tre representanter for Sametinget. Dessuten vet han at dersom representanter for Sametinget for eksempel nekter bygging av en vindmøllepark på kysten fordi dette vil komme i konflikt med hensynet til reindriftsnæringen, så kan saken ankes til Kongen for endelig avgjørelse.

LIKEVEL BETEGNER han eiendommen som en «udemokratisk og rasistisk konstruksjon» og skriver at loven «i realiteten vil gi samene kontroll over store deler av Finnmarks landområder». Hvorfor? Svaret gir seg selv: Carl I. Hagen tar alle midler i bruk når han driver valgkamp. Også løgn og hets av folkegrupper. Vår frykt er at Carl I. Hagen gjennom sitt fordomsfulle og nedsettende artikkel, vil legge sten til byrden for et folk som den dag i dag utsettes for mobbing og hets fra andre. Vår frykt er at Hagens misforståtte retorikk om likebehandling, skal gjøre det vanskeligere å oppnå reelt likeverd mellom folk i Norge. Vår trøst er imidlertid at folk flest er smarte - de skjønner at Hagen fisker i rørt vann.