Halvorsens løftebrudd

FORSKNING: Valgtider utfordrer politikernes etterrettelighet og integritet. Noen markerte personligheter er lett å avsløre. Finansminister Kristin Halvorsen holder ikke hva hun lover. Filosofen Einar Øverenget konfronterte henne tidligere i år med det brutte løftet om full barnehagedekning, og gjentok nylig sin kritikk fordi Halvorsen hevdet i media at hun «Sliter ikke med gamle løfter». Denne heftige debatten kom som følge av et presseoppslag tidlig i august som etterlyste konkrete løfter om billigere SFO og full barnehagedekning med makspris i SVs nye valgbrosjyre.

I forhold til dette intense engasjementet er det påfallende at Halvorsen ikke forsvarer hva hun tidligere har lovt om å satse på forskning. I flere avisinnlegg har jeg siterte mange av de løftene både hun og Øystein Djupedal ga i sin første tid som statsråder. Halvorsen har aldri brydd seg med å kommentere dette. Riktignok la hun i Dagens Næringsliv 26. april vekt på «å investere i menneskelig kapital (…) Vår fremtidige velstand er avhengig av at vi bygger opp et sterkt kunnskapssamfunn». Men hun unngikk helt å nevne forskning og utdanning, bare presiserte at: «Regjeringen har valgt å prioritere barnehager…».

Derimot forsikrer Djupedal stadig at Regjeringens løfte om å satse på forskning står fast som en klippe; en offentlig investering i størrelse én prosent av BNP skal nås innen 2010. Problemet er at han ikke vil fortelle hvordan målet kan nås. Jeg utfordret derfor Djupedal i brev av 6. august til Kunnskapsdepartementet: «Hvis du hadde kommet med … en klar strategi, så tror jeg du ville ha slukket mye av den uroen som kommer til syne på debattsidene.» Jeg henviste her spesielt til den kritikken som er blitt fremsatt i Dagbladet av ledelsen ved Det medisinske fakultet og Forskerforbundet ved UiO. Min teori er at finansministeren har gitt kunnskapsministeren munnkurv om forskningsstrategi – han er Halvorsens gissel i barnehagesaken.

For Djupedal strutter jo av entusiasme for forskningen. Jeg hadde i mai gleden av å høre hans festtale ved Det Norske Videnskaps-Akademis 150 års jubileum. Han priste forskningen og fortalte hvor stolt han er over sin professorfars medlemskap i Akademiet. En annen mulighet er selvsagt at Regjeringen slett ikke har noen forskningspolitisk strategi. Det er bare Venstre som har en forskningspolitisk plattform, fremlagt på pressekonferanse 20. juni. Dette er et viktig dokument med en konkret strategi for å gjøre Norge til en kunnskapsnasjon. Partiet har f.eks. som klar målsetting å øke Forskningsfondet til 150 mrd. kroner innen 2010 og ønsker en egen forskningsminister. Hva sier Halvorsen og Djupedal til det? Og hva sier statsministeren? Da han nylig besøkte UiO, ga han ingen løfter om økt støtte til universitets- og høyskolesektoren. Dette til tross for at Regjeringens forpliktelse om fullfinansiering av kavilitetsreformen ikke er oppfylt.