Håndvåpen og Afrika

Norge og Sør-Afrika samarbeider nå om destruksjon av ca. 200000 overskuddsvåpen og beslaglagte våpen, samt flere millioner runder med ammunisjon.

Afrika er blant Norges satsingsområder i Sikkerhetsrådet - også under vår formannskapsperiode nå i mars. Afrikas muligheter for å oppnå fred, sikkerhet og utvikling krever et partnerskap mellom afrikanske ledere og verdenssamfunnet for å stanse flyten av våpen til konfliktområdene på det afrikanske kontinentet. FNs handlingsprogram for håndvåpen vil her stå sentralt.

Representanter fra alle land i Afrika, Europa og OECD-området møtes 18.- 21. mars i Pretoria, Sør-Afrika for å få fart på gjennomføringen av FNs handlingsprogram for håndvåpen på det afrikanske kontinentet. Skal vi lykkes med å stoppe tilførselen av ulovlige våpen til Afrika, kreves et styrket samarbeid mellom de afrikanske land og land som ønsker å bidra med støtte til konkrete tiltak. Her er Norge aktivt engasjert som en av initiativtakerne til Pretoria-konferansen.

Håndvåpenproblemet illustrerer skjebnefellesskapet mellom sikkerhet og utvikling. Tilgjengeligheten på våpen forverrer og forlenger konflikter, underminerer fredsbygging og forsoning, hindrer utvikling og forårsaker humanitær lidelse og nød. Hver eneste dag dør 1300 mennesker over hele verden som følge av bruk av håndvåpen. Ukontrollert spredning av håndvåpen øker faren for vold og kriminalitet, og undergraver befolkningens evne til å satse på egen fremtid. Sårt tiltrengte investeringer uteblir. Samtidig som bistandsarbeidere og deltakere i fredsbevarende styrker kommer i fare. Derfor er vi opptatt av at sikkerhet og utvikling må ses i sammenheng. Det er derfor viktig at vi setter håndvåpeninnsats inn i en bredere satsing for fredsbygging og utvikling. Her er Norge en pådriver.

Norge har gått i bresjen for å få håndvåpen på den internasjonale dagsorden. Samarbeidsregjeringen vil fortsette Norges rolle som pådriver på dette feltet. Hovedsporet for vår egen innsats i tiden fremover vil være en handlingsrettet strategi med vekt på konkrete prosjekter og assistanse til berørte land og regioner. For Afrika betyr dette at vi tar sikte på å gå inn med støtte til flere håndvåpen- og fredsbyggingsprosjekter i flere land og konfliktområder.

Vi er allerede involvert i prosjekter både i Vest-Afrika, det sørlige Afrika og på Afrikas Horn. Vi legger her også stor vekt på å involvere det sivile samfunn og frivillige organisasjoner. Mange afrikanske land er nå i ferd med å utarbeide nasjonale handlingsplaner som oppfølging av FN-programmet. Dette er et viktig arbeid som vi ønsker å støtte opp under, særlig der Norge allerede har et engasjement for fred og forsoning. La meg her nevne at Norge og Sør-Afrika nå samarbeider om destruksjon av ca. 200000 overskuddsvåpen og beslaglagte våpen, samt flere millioner runder med ammunisjon.

Sammen med bl.a. FNs utviklingsprogram (UNDP), USA og Tyskland har vi gjennomført prosjekter også i Europa. Vi gir støtte til destruksjon av våpen i Kosovo. I tillegg til vårt tidligere engasjement i Albania, har vi nylig besluttet å bidra til et større prosjekt for destruksjon av ammunisjon i landet. Vi har også innledet et samarbeid med Romania for å bistå landet med å kartlegge mulighetene for destruksjon, og andre øremerkede tiltak rettet mot landets overskudd av våpen og ammunisjon. Tilsvarende samarbeid har vi også tidligere hatt med Bulgaria og Make-donia.

De store mengder med våpen i Afghanistan er en hovedhindring for fred, sikkerhet og utvikling i landet. I samarbeid med FNs utviklingsprogram (UNDP) ser vi nå på mulighetene for å støtte overgangsregjeringens håndvåpentiltak, bl.a. for å avvæpne og demobilisere tidligere soldater. Jeg har stor tro på at vi ved felles innsats vil kunne gi viktige bidrag også her.

Det finnes et enormt internasjonalt marked for håndvåpen. Vi må hindre at slike våpen ender opp på ulovlig vis i konfliktområder. Det kan vi best gjøre ved å styrke samarbeidet mellom de land som produserer og eksporterer håndvåpen. Vi må likeledes få satt våpenformidling på dagsordenen i ulike internasjonale fora, for å få strengere kriterier for eksport av våpen, gode systemer for merking av våpen og kontroll med våpenformidling. Vi vil derfor fortsette våre bestrebelser for å få på plass internasjonale kjøreregler og normer som kan legge begrensninger på spredningen av håndvåpen internasjonalt.

Pretoria-konferansen er svært viktig for å få økt oppmerksomhet om de enorme utfordringer vi står overfor i Afrika med hensyn til håndvåpen. Disse utfordringene kan vi bare løse ved felles innsats. Det skal ikke stå på oss, men bare ved felles anstrengelser kan vi bidra til å få å få fart i gjennomføringen av FNs handlingsprogram for håndvåpen i Afrika.