Hanssens tynne sak

UTLENDINGSLOVEN: Bjarne Håkon Hanssen vet at regjeringens innvandringspolitikk er upopulær. Det er derfor han har nektet å diskutere innholdet i FrPs nye utlendingslov, men heller påstår at FrP bryter internasjonale konvensjoner. (Dagbladet 17.4)

Arbeids- og inkluderingsdepartementet gjennomgikk FrPs lovforslag grundig før det ble lagt frem. På ett punkt valgte vi bevisst å bryte med anbefalingene fra lovavdelingen i departementet, nemlig i vår såkalte Bin-Laden-paragraf om tvangsretur når nasjonale interesser står på spill. Hanssen har i ettertid presentert nye momenter som ikke var med i departementets lovtekniske gjennomgang og som ikke står til troende.

Hanssen bruker blant annet FrPs §14 om Schengen-grensekontroll som «bevis» på at FrPs lov er i strid med internasjonale avtaler, fordi FrP bruker betingelsen «trussel» istedenfor «alvorlig trussel». Dette er feil på 3 punkter.

1. Schengen-avtalens begrep «serious threat» legger føringer for hvordan FrPs §14 skal tolkes.

2. Det ingen motstrid mellom begrepene «serious threat» og «trussel». 3. Det er dessuten ikke nødvendigvis slik «serious threat» automatisk skal oversettes til «alvorlig trussel» i norske lovtekster.

Hanssen har en svært tynn sak. Hovedelementene i FrPs familieinnvandringspolitikk er nemlig allerede gjennomført i Danmark.

FrPs unntaksbestemmelse for personer fra EØS, Australia, Canada, Japan og USA er gjennomført i Nederland. FrPs forslag om å sile kvoteflyktninger etter integreringspotensial er gjennomført i Danmark og USA. Østerrike har allerede lukkede mottak og lukket forvaring i inntil 9 måneder. Ingen av disse landene har blitt dømt for å føre en innvandringspolitikk i strid med internasjonale konvensjoner.