OPPDRETT: Sjømat Norge svarer Egeland om fiskeoppdrett


Foto RASMUSSEN/ESPEN Dagbladet
OPPDRETT: Sjømat Norge svarer Egeland om fiskeoppdrett Foto RASMUSSEN/ESPEN DagbladetVis mer

Har fjorder egentlig blitt lagt øde?

Egeland tar feil.

Meninger

John Olav Egeland hevder i Dagbladet 8. juni at laksenæringen er ute av kontroll og «dreper fjordene». Dette er en vandrehistorie. En avisand. Egeland er feilinformert og han feilinformerer videre under skinn av å ha satt seg inn i saken.

Selv om det er skjemmende mye uetterrettelig journalistikk om norsk sjømatproduksjon om dagen, fritar det ikke Egeland for ansvar for å sjekke fakta på egen hånd. I stedet setter han vandrehistorien om ødelagte fjorder på trykk.

Havbruksnæringen står for en viktig matproduksjon, verdiskaping og aktivitet langs kysten. Staten bestemmer hvor mye laks næringen får produsere, den er detaljregulert og rimelig nok også pålagt rutinemessig overvåkning av miljøforholdene ved oppdrettsanleggene. Poenget er nettopp å unngå overbelastning av fjordsystemene.

Fiskeridirektoratet rapporterer miljøovervåkningen langs kysten. Senest i februar kom en rapport som slår fast at det er ”Gode miljøforhold ved oppdrettsanleggene”. Hele 94,2 prosent av anleggene viste tilstandsklasse «god» eller «meget god». Miljøstatus kan journalister og andre finne på nettsiden til direktoratet, 24 timer i døgnet, hele året.

Informasjon er også å finne hos Havforskningsinstituttet. Rapporter viser at kun to prosent av næringssalttilførselen langs norskekysten kommer fra havbruk. Vannkvaliteten langs kysten er god. I 2011 nedsatte Fiskeri- og kystdepartementet og Miljøverndepartementet en ekspertgruppe for å gjøre en omfattende vurdering av overgjødslingsituasjonen. Gruppens mandat var å vurdere tilstanden langs kysten med et spesielt fokus på Vestlandet, der det drives stor havbruksproduksjon.

Konklusjonen var slik: «Utslippene av næringssalter fra oppdrettsnæringen i Hardanger- og Boknafjorden er sannsynligvis for små til å forårsake overgjødsling. I begge fjordene er konsentrasjonen av næringssalt innenfor grensene for God til Meget god status etter kriterier som Klif har fastsatt.»

Dersom Egeland faktisk sitter på dokumentasjon (ikke synsing) om fjorder som er lagt øde, bør han fortelle hvilke det er, når det skjedde og hva årsaken var.