Heroin som avledningsmanøver

RUSPOLITIKK: Når Helseminister Hansen åpner for en diskusjon om utdeling av heroin for et lite antall rusavhengige, får han oppmerksomheten bort fra det sviket Regjeringen har begått overfor det store flertallet av rusavhengige.

I dag venter om lag 4000 rusavhengige på behandling, og noen av dem dør i køen. De aller fleste av disse ønsker seg en rusfri tilværelse, ikke heroinutdeling.

Ventetiden for behandling har økt betydelig under den rød-grønne Regjeringen og er nå minimum tre måneder for langtidsopphold i Helse Sør-Øst. Samtidig er tilbudet redusert med 69 plasser i private institusjoner i samme helseregion.

Regjeringen Stoltenberg 2 har fått ramsalt kritikk av brukere, fagfolk og organisasjoner som Frelsesarmeen for sin manglende innsats for rusavhengige. De rød-grønnes snakk om det varme fellesskapet har i virkeligheten blitt en kald skulder overfor noen av de aller dårligst stilte i vårt samfunn.

Det foreslås økte bevilgninger til rusbehandling i budsjettet for 2009, men dette retter ikke opp den dårlige innsatsen fra statsråd Hansen og hans Regjering i de to foregående åra. Med flertall på Stortinget og 180 milliarder kroner mer å rutte med enn foregående Regjering burde mer vært gjort for de rusavhengige og deres pårørende. De rød-grønne har stemt ned forslag fra Høyre om å la rusavhengige få dekket behandling i private institusjoner med ledig kapasitet. De har heller ikke støttet våre forslag om økte bevilgninger til rusbehandling.

Sett i lys av de enorme utfordringene vi har med å sikre rusbehandling for alle som trenger det, er spørsmålet om heroinutdeling en begrenset problemstilling. Enkelte land har forsøkt utdeling av heroin til tungt belastede rusavhengige som ikke kan gjøre seg nytte av annen behandling.

Det er både positive og negative erfaringer med ordningen, og den innebærer mange dilemmaer. Det er vanskelig å forsvare at samfunnet skal sponse bruk av et rusmiddel som skaper store helsemessige og sosiale problemer for den rusavhengige og deres familie. Høyre mener vi først og fremst må gjøre mer for å hjelpe det store flertallet som desperat forsøker å komme ut av sin av rusavhengighet. I tillegg må vi gi bedre omsorgstilbud til de som ikke er i behandling, samt bedre ettervern og oppfølging etter behandling.