Historisk Ap-vedtakFallitt eller framskritt?

ARBEIDERPARTIET HAR fattet et historisk vedtak. Partiet skal ha 50 prosent representasjon av begge kjønn ved alle oppnevninger og valg, samt ved offentlige lister og nominasjoner. Med dette har Arbeiderpartiet knesatt et meget viktig prinsipp, nemlig at makten i et samfunn skal deles mellom kjønnene. Vi ønsker et likestilt samfunn.

1983 vedtok Arbeiderpartiets landsmøte at det skulle være minst 40 prosent av hvert kjønn i våre politiske fora. Dette vedtaket har hatt stor betydning for kvinnenes innpass i politikken, men 40/60 fordelingen synes å ha «satt seg», for eksempel i de siste tyve årenes regjeringsdannelser. Samtidig dominerer menn i ledende posisjoner, i politikken som ellers i samfunnet. Derfor har Arbeiderpartiet vedtatt at det ved kommune- og fylkestingsvalg skal være en kvinne og en mann på de to øverste plassene som ordfører og varaordfører.

DET Å FÅ formell likestilling er allikevel ikke det samme som å oppnå reell likestilling. Skjev kjønnsbalanse i ledende posisjoner er ikke bare et spørsmål om kvotering - men et spørsmål om kultur, vilje og evne til å bryte en tradisjon med mannlig lederskap. Et planmessig arbeid for å endre holdninger, kultur og rekrutteringsprosesser er nødvendig. Vi skal ha en handlingsplan med blant annet krav om tilsyn/barnepass på alle møter, at det angis møtestart og slutt når møtene innkalles, og korte konsise sakspapirer. Erfaring fra prosesser med det formål å likestille organisasjoner, viser at å overlate ansvaret til alle, ikke er en god strategi. Uten særskilte pådrivere er det lett at organisasjonen gir likestillingshensyn vikeplikt når dette hensynet skal veies mot andre. Arbeiderpartiet har opprettet et kvinnenettverk som skal ha en viktig politisk pådriverrolle for kvinne- og likestillings saker, både i forhold til Arbeiderpartiet og i den offentlige debatten.

VI SKAL BRYTE ned tabuer. Arbeidet mot kvinnevold har stått på stedet hvil i mange år. Vi ber nå om mennenes drahjelp. Menns vold mot kvinner er det første temaene vi ønsker å bringe inn i de tradisjonelle partiorganene. Vi vil inviterer kvinner og menn i Arbeiderpartiet med på debattopplegget «Kvinnero», som er betegnelsen på hele sakskomplekse om at kvinner skal få eie sin egen kropp. Det er vårt ansvar å bringe den kunnskapen vi har opparbeidet oss i arbeidet for likestilling inn på nye arenaer. Det ansvaret vil Arbeiderpartiets kvinner ta, og vi gleder oss til å bli møtt med åpne armer. Arbeiderpartiets kloke menn må også ta et oppgjør med menns vold mot kvinner.

Arbeiderpartiet har igjen satt seg i førersetet når det gjelder likestilling i eget parti og dermed også i samfunnet. Tiden var moden nå, og vi er stolt av å være medlemmer i et parti som innfører full likestilling, og som gjennom dette anerkjenner kvinnenes dømmekraft, kompetanse og integritet. Arbeiderpartiet har fattet et vedtak som vil være drivende for likestillingsutviklingen i samfunnet. Vi har tatt nok et skritt på veien fra stemmerettskrav til halve makten.