Hjelp til autister

AUTISME: Forfatter Lars Amund Vaages hevdet i en kronikk i Dagbladet 14. november at nettverket for autisme rakner. Vi har også fått flere liknende henvendelser. Det er beklagelig hvis pårørende har fått feilinformasjon som skaper unødvendig engstelse fordi de tror at tilbudene til personer med autisme blir borte. Slik blir det ikke, selv om organiseringen endres.I vår kontakt med ulike nivåer i tjenesteapparatet, brukere og pårørende, har vi sett at autister har ulike behov for tjenester som ikke er godt nok utbygd i dag. Derfor mener vi at den nye organisasjonsformen som nå er vedtatt vil styrke tjenestetilbudet til autister. Endringen vil også føre til at flere vil få individuelt tilpassede tilbud.

I 2003 BLE DET besluttet at alle kompetansesentra for sjeldne og lite kjente funksjonshemninger skulle organiseres til regionale helseforetak. Sosial- og helsedirektoratet utformer sammen med blant annet Autismeenheten og Autismeforeningen forslag til mandat for Autismeenheten og de regionale fagmiljøene for autisme. Arbeidet sluttføres innen 1. desember i år og vil sikre at det fremtidige tilbudet vil få et høyt faglig nivå. De kliniske oppgavene skal ivaretas og målet er at flere personer med autisme skal få tilbud. Det er feil at «nettverket skal gjerast om til ein informasjons- og opplæringssentral», slik Vaage hevder. Tvert i mot synes det klart at de regionale fagmiljøene skal ha oppgaver innen pasientbehandling der det er behov for spesiell kompetanse. Kompetanseheving i det øvrige tjenesteapparatet er en viktig oppgave for ethvert kompetansemiljø.

PARALLELT MED dette arbeidet har Autismenettverket vært grundig evaluert. I evalueringene er det fremkommet noe skepsis til Autismenettverkets strategi for å bedre dagens tjenestetilbud. Dette går dels på oppfatningen om hva utfordringene består i. Det hevdes at utfordringene ikke er av faglig karakter, men at det først og fremst er for dårlig kapasitet i andrelinjen til å kunne bistå kommunene som trenger råd og veiledning. Det er heller ikke enighet om behovet for å utvikle spisskompetanse på de problemstillingene som i dag inngår i knutepunktene.Sosial- og helsedirektoratet er opptatt av at alle med autisme skal få nødvendig bistand fra tjenesteapparatet uavhengig av hvor man bor i landet og om man har tilleggsvansker. Ved å etablere regionale fagmiljøer i tillegg til Autismeenheten, mener vi at langt flere kan få et godt og bredere tilbud enn med dagens organisering som bare når et lite antall.