Hjelp til narkomane

NARKOTIKA: I en ellers god kommentar i Dagbladet, 20. januar, tegner Sissel B. Osvold et fordreid bilde av Høyres forslag om nulltoleranse mot narkotika. Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti har de senere årene har fremmet forslag som i realiteten innebærer en legalisering av narkotikabruk. Dette gjelder blant annet opprettelse av sprøyterom, der offentlige ressurser benyttes til å bistå rusavhengige med å opprettholde et rusproblem. Slik Høyre ser det, bidrar dette ikke til å skape større «verdighet», slik tilhengere av sprøyterom hevder.

ARBEIDERPARTIET har også tatt til orde for å opprette frisoner for bruk av narkotika. Høyre ønsker ingen åpen narkotikascene der ungdom vet at man kan få kjøpt illegale rusmidler uten at noen kan gripe inn. Rusavhengighet innebærer alvorlige helsemessige og sosiale problemer for dem som rammes og deres familier. Samfunnet bør derfor ikke legitimere bruk av narkotika, slik legaliseringslinjen innebærer.

HØYRE VIL HA nulltoleranse mot narkotika, ikke mot narkomane. Rusavhengige og deres familier må ha trygghet for at de får nødvendig hjelp når de trenger det. I vår regjeringstid ble antall plasser innenfor legemiddelassistert rehabilitering doblet, bevilgningene til rusbehandling trappet opp med 600 mill kr, tilbudet om lavterskel helsetiltak ble utvidet fra 8 til 42 kommuner og rusavhengige fikk pasientrettigheter på lik linje med andre. Høyres helseminister Ansgar Gabrielsen var den første i historien som instruerte helseforetakene om at rusbehandling skulle være topp prioritet. I skarp kontrast til dette står de rød-grønnes nedtrapping av støtte til rusbehandling. Fagrådet For Rusfeltet betegnet Stoltenbergs budsjett som det dårligste på 8 år for rusavhengige! Høyre foreslo for inneværende år å doble økningen til rehabilitering, i forhold til Regjeringens opplegg. Høyre vil fortsatt arbeide for å redusere rusproblemer både gjennom nulltoleranse mot narkotika og utbygging av bedre hjelpetilbud for rusavhengige og deres familier.