Hjemmefødsel er trygt!

PRINSESSE Märtha Louises valg om å føde sitt andre barn hjemme har vakt debatt. På tirsdag gikk jordmor Inger Eide Haugen ut i Aftenposten og frarådet andre kvinner å gjøre det samme. Onsdag ble saken fulgt opp i Dagbladet med et flersidig oppslag, blant annet med intervju av en nybakt tvillingmor med en dramatisk fødsel bak seg. Den Norske Jordmorforening ønsker å tilbakevise påstandene om at hjemmefødsel er farlig og uforsvarlig. Så langt har debatten og dekningen vært unyansert. I 2002 var det 118 planlagte hjemmefødsler i Norge. I tillegg fødte 154 kvinner hjemme uten at det var planlagt. De uplanlagte hjemmefødslene ønsker alle å redusere.

Ikke alle kvinner kan føde hjemme, en rekke kriterier må være oppfylt. Kvinnen må være frisk og svangerskapet må ha forløpt normalt. Hun må være røykfri og ha normal kroppsmasseindeks. Fødselen må skje til termin, det vil si mellom 37. og 42. svangerskapsuke. Det er en forutsetning at det bare er ett barn, og det må ligge i hodeleie. Det må selvsagt være mors ønske å føde hjemme, og hun må være godt inneforstått med hva det innebærer, blant annet at hun ikke vil ha tilgang til medikamentell smertelindring. Hun må kjenne den jordmoren som skal ta imot barnet, og denne jordmoren skal ha fulgt kvinnen gjennom hele svangerskapet. Når vi vet dette blir det urelevant å trekke en prematur tvillingfødsel med begge barn i seteleie inn i en debatt om hjemmefødsel.

I NORGE HAR vi flere jordmorstyrte fødestuer, hvor tilgangen på medisinsk personale og utstyr er tilnærmet lik som ved en hjemmefødsel. Kvinner som føder her er også strengt selektert for å minimere risiko for komplikasjoner. Ved fødestua i Alta er det 15 mil til nærmeste sykehus. Dette er mange ganger så lang avstand som ved de aller fleste planlagte hjemmefødsler. Erfaringene fra fødestuene viser at det er minst like trygt å føde der som ved et sykehus. Denne kunnskapen kan vi altså overføre til hjemmefødslene. Vi vet at kvinner ønsker seg valgfrihet i svangerskaps- og fødselsomsorgen. Vi tror at hver enkelt kvinne er i stand til å velge det som er riktig for seg og sitt barn, enten det er en fødsel hjemme, på en fødestue eller et sykehus.