Hjerte for hele landet

SKAL VI GI folk like muligheter - uavhengig av hvor de bor? Eller skal vi la stoppe-klokkene og kalkulatorene få styre? Senterpartiet vil de neste fire åra bidra til ny optimisme langs kysten og i bygdene. Vi vil legge forholdene til rette for utnytting og foredling av naturressurser som grunnlag for fortsatt bosetning i hele landet. Vi vil styrke den lokale velferden. Det trengs flere hender i omsorg og større lærertetthet i skolen. Vi vil legge grunnlaget for den moderne frivilligheten gjennom satsing på idrett, kultur og et nytt lovverk for frivillig sektor. Og vi vil ta vare på kulturarven - det er helligbrøde å la kirkene forfalle.Tradisjonelt har Senterpartiet og KrF funnet sammen i felles kamp for disse sakene. Dessverre ser markedsliberalistene i Høyre ut til å ha forført KrF til å glemme både sentrum og distrikter. Ingen betviler at mye går bra i Norge. Men du trenger ikke dra lenger enn til drabantbyene i Oslo for å se bibliotek-filialer som blir lagt ned. Du trenger ikke å dra lenger til Asker for å finne folk som ikke får bredbånd fordi markedsaktørene mener det ikke lønner seg. Du trenger ikke å dra lenger enn til Ski for å finne folk som må slåss for å bevare lokalsjukehuset sitt. Situasjonen krever politikere som tar grep.

VI VIL STARTE jobben med å gjenoppbygge nærings- og distriktspolitiske virkemidler som dagens regjering har gjort sitt beste for å fjerne. Den differensierte arbeidsgiveravgifta må på plass igjen. Milliardkuttene i Innovasjon Norge må reverseres. Vi skal sørge for at ungdom ikke blir stengt ute fra fiskerinæringa fordi noen privilegerte har blitt gitt evigvarende kvoter. Vi aksepterer ikke at bøndene sakker akterut i inntektsutviklinga.Dernest vil vi forsterke innsatsen på områder der regjeringa har kjempa imot. Vi skal bygge ut Europas råeste infrastruktur. Det er investering i framtida! Det betyr offentlige midler til bredbåndsutbygging slik at vi sikrer alle husstander tilgang til bredbånd innen utgangen av 2007. Det betyr økte veiinvesteringer landet rundt og gratis ferjer. Vi må ha på plass et industrikraft-regime som sikrer konkurransedyktige vilkår for industrien. Og det må stilles til veie rikelig risikokapital gjennom regionale næringsfond. Senterpartiet er ikke opptatt av taburetter for taburettenes skyld. Vi er et parti som har tradisjon for å søke makt for å få gjennomslag for politikken vår. Får vi ikke tilstrekkelig gjennomslag for våre viktigste saker, ja så er det ikke aktuelt for oss å sitte i regjering.

DET HASTER å få på plass en bedre kommuneøkonomi. 46 prosent av kommunene planlegger kutt i eldreomsorg inneværende år. Ikke fordi behovet ikke er der - men fordi de mangler penger. Vi betviler ikke Høybråten og Bondeviks omsorg for de eldre. Men det hjelper ikke de eldre med gode tanker fra Regjeringskvartalet. De trenger noen som tar seg tid. Da er svaret flere hender i omsorg. Vårt budsjettopplegg gir nettopp det. Regjeringas sultefôring av kommunene gjør det ikke.KrF i regjering har tapt i sak etter sak. Sentrumsverdiene sikres best i et sentrum-venste-samarbeid med et sterkt Senterpartiet.