Høyre på feil spor

PAPPAPERM 2: Lengre foreldrepermisjon til fedrene er nylig blitt omtalt som et statlig overgrep av Høyres Linda Hofstad. Dette må være provoserende for mannen. En ny undersøkelse viser at 7 av 10 menn er for en lovfestet tredeling av permisjonen. De forstår at dette er til beste for barnet, far og for mors karriere.

I dag vet vi at en vesentlig årsak til at kvinner ikke har det samme karriereløpet er at mor tar ut nesten all foreldrepermisjon. En lovfestet tredeling av foreldrepermisjonen mellom mor og far vil være et godt virkemiddel for å sikre at kvinner kan konkurrere med menn i arbeidslivet. Til Dagbladet nylig uttrykker Karen Helene Ulltveit-Moe at det nesten er umulig å være hjemme ett år og samtidig beholde karrieren. Hun har sikkert mye rett i det, og slik vil det trolig forsette å være så lenge mor tar største delen av omsorgen for barna. Dette er et paradoks, da mange menn gjerne vil være mer hjemme dersom arbeidslivet la til rette for det. Utfordringen er at kun 1 av 57 bedrifter oppfordrer sine mannlige arbeidstakere til å ta ut lengre foreldrepermisjon.

En undersøkelse Respons har utført på oppdrag fra Unio viser at en lovfestet tredeling av foreldrepermisjonen ønskes av 71 prosent av mennene og 66 prosent av kvinnene. Da er Høyres kvinnepolitiske leder, Linda Cathrine Hofstad, helt på feil spor når hun i Dagbladet slakter en slik tredeling og kaller det et statlig overgrep. Likestilling skal være både for menn og kvinner.

En lovfestet tredeling av foreldrepermisjonen mellom mor og far er nødvendig for å redusere diskriminering av kvinner i arbeidslivet. «Islandsmodellen» går ut på at en tredjedel av permisjonen forbeholdes mor, en tredjedel forbeholdes far, mens den siste tredjedelen deles mellom foreldrene slik de ønsker. Dette er en vinn/vinn situasjon. Både far og mor får være mer sammen med barnet, samtidig som mor kan holde tritt med karrieren.

Likestillings- og diskrimineringsombudet får i dag flest klagesaker om diskriminering i arbeidslivet, spesielt på grunn av graviditet og tilbakekomst etter foreldrepermisjon. Vi mottar også mange henvendelser som gjelder likelønn og forbigåelse ved ansettelser. I dag kan en arbeidsgiver med rette hevde at det er mer risikabelt å ansette en kvinne i slutten av tjueårene enn en mann på samme alder. Høyst sannsynlig vil begge kandidatene få barn, og gjerne flere, i løpet av noen år. Forskjellen er at kvinnen blir borte fra jobben i ett år per barn, mens mannen blir borte i maks seks uker.

Dersom begge blir ansatt i bedriften, vil lønnsgapet mellom dem øke fordi kvinnen har hatt redusert stilling i noen år. Mannen derimot, har jobbet ekstra mye for å kompensere for sin deltidsarbeidende kones lønnstap. Hun har jo gått glipp av flere lønnsforhøyelser, mens han har fått vise at han står på skikkelig for arbeidsgiver! Resultatet er: Kvinner med barn får færre toppstillinger.

Kvinner tjener fortsatt 15 prosent mindre enn menn og besitter få maktposisjoner i forhold til menn. Kvinner er i overveldende flertall blant minstepensjonistene. En viktig årsak er åpenbart at kvinnene i lengre perioder er borte fra jobben. «Islandsmodellen» vil høyst sannsynlig bidra til å utjevne slike lønnsforskjel- ler.

Amming uproblematisk.

De som argumenterer mot tredelt foreldrepermisjon sier at ordningen er et inngrep i familiens valgfrihet. Noen frykter også at en tredeling vil føre til at barna ikke får kun morsmelk i de første 6 månedene. Denne frykten deler ikke jeg. En tredeling tilsier at kvinner vil være hjemme i minst fire til åtte måneder. De vil altså kunne fullamme i åtte måneder.

Økt utbetaling.

Regjeringen må også vurdere å heve folketrygdens maksimale utbetaling til 8G (534.496 kroner). Dette vil redusere det økonomiske tapet for mange familier som følge av at mannen er hjemme. I dag er det kun ni prosent av alle menn mellom 25 og 44 år som tjener mer enn 8G.

Uten effektive tiltak fra myndighetenes side vil det ta altfor lang tid før menn selv føler at de kan velge å ta ut lengre pappapermisjon. Det kan vi ikke vente på dersom kvinner skal få like vilkår i arbeidslivet. Myndighetene må innføre "islandsmodellen" raskt, slik at man ikke gang på gang må konstatere at menn kommer lettere, raskere og med bedre lønn til sjefsjobben i arbeidslivet enn kvinner.

Pappapermisjon er til det beste for mors karriere.