Høyre trygger velferden

I DAGBLADET

26. august skriver John Olav Egeland om «det harde Høyre». Jeg er glad for Egelands anerkjennelse av at Høyre frigjorde Norge fra Ap-statens reguleringer, kontroll og byråkrati. Den kampen hadde vi ikke vunnet uten å være harde og kompromissløse. Høyre vil alltid være kompromissløse i vårt forsvar for enkeltmennesket, og for de verdiene vi tror på.

Det går noen klare, historiske linjer gjennom Høyres politikk gjennom våre 120 år. Vi har alltid vært opptatt av å ta sosialt ansvar. I den sammenheng er vår skaperevne og entreprenørskap i samfunnet viktig, fordi verdiskaping danner grunnlaget for velferden.

Høyre har alltid erkjent viktigheten av et sosialt sikkerhetsnett og gode velferdsordninger for å ta vare på de som av ulike grunner måtte falle utenfor. Det er derfor viktig for Høyre å videreutvikle velferdsordningene, og å gjøre dem mer målrettede, slik at ordningene når de som har størst behov for dem.

Et konservativt parti som Høyre har en udogmatisk innstilling til hvilke politiske virkemidler som best ivaretar grunnleggende verdier som frihet, ansvar, mangfold og trygghet. Markedet er derfor ikke noe dogme for Høyre, like lite som staten er det. Vi velger de løsningene som fungerer best, uavhengig av om de er offentlige eller private.

Egeland har rett i at Høyre er et utålmodig parti. Vi er utålmodige etter å gjennomføre nødvendige reformer, blant annet for å sikre velferden isamfunnet. En status quo holdning ville være å løpe fra vårt ansvar når det gjelder familienes handlingsrom og fremtidige generasjoners velferd. Høyres vilje til å endre er derfor tuftet på god og trygg konservativ grunn - vi «endrer for å bevare».