Høyresidas naivitet

LINE WEBER SKJÆRPE, omtaler i Dagbladet 13.april Arbeiderpartiets vedtak om 50% kvotering i sine vedtekter som «fallitterklæring». Dette er en som er holdning som bærer preg av historieløshet. Det er en kjent sannhet at likestilling ikke kommer av seg selv, men er et resultat av en villet politikk. De fleste likestillingspolitiske milepælene i Norge, har kommet gjennom virkemidler og vedtak kjempet gjennom av kvinnebevegelsenes utholdne representanter. Vi har mye å takke for. Tror Skjærpe at kravet om 40% kvinner ved alle valg og nominasjoner, som de fleste partier forholder seg til, kom gjennom en naturlig utvikling i de fleste partier? Kvoteringsregelen ble vedtatt av AP i 1983 for å sikre kvinners erfaringsbakgrunn også skulle påvirke de politiske beslutninger. Tror Skjærpe at retten til selvbestemt abort kom av seg selv? Skulle vi her avventet den naturlige utvikling, vil jeg nok tro at den ville ha kommet mye senere. Det viser for øvrig regjeringspartiet KrFs angrep på dagens abortlov, tydelig.

DET ER LEGITIMT å være uenig i kvotering. Men jeg vil minne om at Skjærpes eget parti, Høyre, selv har foreslått dette som virkemiddel for å få til likestilling i næringslivet. Det er en erkjennelse av liten tro på at den naturlige utvikling vil sørge for likestilling. Det er mye som må rettes opp før vi får likestilling: Menn tjener i gjennomsnitt 4000 mer enn kvinner i måneden, flesteparten som jobber ufrivillig deltid i dag er kvinner, 84% av landets professorer er menn. Hva gjør Regjeringen og Skjærpes parti? Lite eller ingenting! Det er et paradoks med tanke på at alle regjeringspartiene er rettighetsorienterte, men de orker ikke tanken på formell likestilling, for å si det med professor Hege Skjeies ord. Hva er Skjærpe og Høyres forslag til tiltak for å skape likestilling? Selv er jeg stolt av å tilhøre et parti som innfører full likestilling.