Hvem bløffer hvem?

I DAGBLADETS oppslag 31.12, med tittel «- Hagen bløffet oss», fremkommer såpass feilaktige påstander at de ikke kan bli stående uimotsagt. Artikkelen baserer seg på en subjektiv referatskladd fra konserntillitsvalgt i Mecom Europe, Kjetil Haanes. Kladden fremstår i artikkelen som et objektivt referat fra et møte jeg hadde med sentrale tillitsvalgte i Orkla 28. april i fjor.«Orklas styreleder avslørt av hemmelig møtereferat», skriker headingen på avisens side seks. Og artikkelen forteller at jeg har inngått en avtale med de tillitsvalgte om ikke å selge Orkla Media - en avtale jeg nå skal ha brutt.

DET «AVSLØRENDE» dokumentet Dagbladet siterer fra er altså en usignert referatskladd, der Kjetil Haanes tillegger meg uttalelser som ikke er forenelig med det som faktisk ble sagt i dette viktige og fruktbare møte mellom meg og representanter for Orklas fagorganiserte. I Haanes kladd siterer han meg med utsagnet, «Vi bør beholde media.» I følge det virkelige møtereferatet - signert av Orklas hovedtillitsvalgte Aage Andresen og undertegnede - uttaler jeg at, «...jeg er usikker på om det er bedriftsøkonomisk hensiktsmessig å selge Media nå.

JEG ER opptatt av å satse, gjerne i nye konstellasjoner sammen med andre.» I det samme referatet sier jeg også at, «Vi må alltid være villige til omstilling og fornyelse, for å ha slagkraftige virksomheter i fremtiden. Målet mitt er vekst.» Begge mine uttalelser står jeg selvfølgelig ved i dag, men kan nå konstatere at det etter hvert ble bedriftsøkonomisk hensiktsmessig å selge Media, da vi heller ikke klarte å få til nye nasjonale konstellasjoner. Blant annet gjorde vi flere forsøk på å få i stand et samarbeid med Avishuset Dagbladet - jeg hadde selv flere møter med avisens styreformann - men dessverre førte ikke disse frem.

DET STÅR å lese i Dagbladets artikkel at Haanes er bekymret over at avisen har fått tak i hans «referat», fordi han tidligere er beskyldt for å ha lekket konfidensiell informasjon til pressen. Jeg forstår Haanes, bekymring over at dette kan sette ham i et grelt lys - særlig tatt i betrakting at lekkasjen er av hans private kladd og ikke det signerte referatet. Hans uttalelse, som også har gitt artikkelen tittel, «- Hagen bløffet oss», slår derfor voldsomt tilbake på ham selv.Hovedtillitsvalgt i Orkla, Aage Andersen uttaler i Dagbladets artikkel at, «Haanes forholder seg til en drøm. Vi andre forholder oss til virkeligheten». Dette er en analyse jeg gjerne slutter meg til, og artikkelen viser tydelig at Orklas virkelighet er blitt Haanes, mareritt.Jeg stiller meg også undrende til at Dagbladet velger å trykke denne artikkelen uten min kommentar på årets siste dag. Min sekretær har heller ikke sagt til Dagbladets journalist at hun hadde snakket med meg om saken og jeg ikke ønsket å uttale meg før 2. januar. I romjulen befant jeg meg i et område uten mobildekning. Jeg merker meg også at ingen andre medier synes å ha funnet Dagbladets «avsløringer» viktige nok til å følge opp, noe som kan peke i retning av at den Jens P. Heyerdahl-kontrollerte avisen har andre motiver enn rent publisistiske.

JEG STILLERmeg også undrende til at Dagbladet velger å trykke denne artikkelen uten min kommentar på årets siste dag. Dagbladets journalist Halldor Hustadnes skriver i sin artikkel at min sekretær, «sa i går at hun har vært i kontakt med Hagen, men beskjeden fra ham var at han er utilgjengelig for Dagbladet frem til 2. januar». ;Jeg har aldri vært i kontakt med min sekretær om dette, noe som heller ikke kan forståes ut fra hennes e-post svar til Hustadnes, «Stein Erik Hagen er på reise, og vil ikke kunne komme tilbake på henvendelsen før den 2. januar 2007».