Hvor stor er risikoen?

OLJEBORING: Norges Rederiforbund ønsker økt petroleumsaktivitet i de nordlige havområdene. Når vi gjør det, er det fordi vi mener denne aktiviteten kan gjennomføres uten at den truer verken miljøet eller fiskeressursene i områdene. I debatten er det flere som peker på risikoen fra skipstrafikken. Norges Rederiforbund erkjenner at økt aktivitet, også økt skipstransport, medfører økt risiko for miljøulykker dersom ingen kompenserende tiltak iverksettes. Det er ingen som har tatt til orde for at aktiviteten i nordområdene skal økes uten at det skal settes i verk tiltak for å redusere risikoen for ulykker. Tvert imot, vil tiltak som økt beredskap og økt overvåking av skipstrafikken, seilingsleder lengre fra land og strengere miljø- og sikkerhetsstandarder, sammen med økt tilstedeværelse bidra til å redusere risikoen. Dette er tiltak som Norges Rederiforbund aktivt støtter, og vi deltar mer enn gjerne i debatten om hvordan risikoen kan reduseres, og hvilke tiltak som bør settes i verk.

SKIPENE SOM trafikkerer i Barentshavet holder en meget høy standard, og en stor del av dem eies av norske rederier. Begrepet russiske rustholker er derfor sterkt misvisende. Skipene som i dag ferdes i området er moderne skip med dobbelt skrog. Det blir ikke riktig å ta utgangspunkt i gårsdagens flåte når risikoen vurderes. Utgangspunktet må tas i dagens og morgendagens langt sikrere flåte.

SKIPSFARTSNÆRINGEN arbeider målrettet og kontinuerlig med å heve miljø- og sikkerhetsstandardene. Resultatene av dette arbeidet kan vi lese ut av statistikken over det sterkt fallende antallet ulykkesutslipp av olje. Økt petroleumsaktivitet og skipstrafikk betyr også at beredskapsnivået i området vil øke, blant annet på grunn av større slepebåtkapasitet. Disse slepebåtene vil også kunne assistere den trafikken vi allerede har, og den økte trafikken som vil komme, uansett hva vi bestemmer oss for når det gjelder petroleumsutvinning. Norges Rederiforbund ønsker også bedre overvåking av skipstrafikken i Barentshavet, og vi støtter regjeringens initiativ for å legge en påbudt seilingsled utenfor territorialfarvannet på strekningen Vardø- Røst.