Hvordan vekke en statsråd?

TVANG: Helsetilsynets rapport om bruk av tvang og makt overfor mennesker med utviklingshemming, viser atter en gang at kommunene svikter disse menneskene. Innholdet er svært alvorlig. Fellesorganisasjonen (FO) får dessuten meldinger om uholdbare forhold fra hele landet: Mange utviklingshemmede blir overlatt til passivitet og ensomhet. Flere flyttes mot sin vilje til store boenheter. Mange har mistet eller fått endret sitt dagtilbud på grunn av innsparelser i kommunene. Samtidig rapporteres det om mangel på vernepleiere og andre med treårig helse- og sosialfaglig utdanning. Mange fagfolk får ikke veiledning, får ikke tilbud om faglig utvikling, har ikke tid til etisk refleksjon. Det å jobbe tett på mennesker som er avhengig av omfattende bistand, fører til at tjenesteyteren daglig står i vanskelige utfordringer og dilemmaer.

MANGEL PÅ fagkompetanse svekker tjenestene og rettsikkerheten til brukerne. Det trengs en helt ny innsats i forhold til tjenestene til mennesker med utviklingshemming. Det er et skrikende behov for å utarbeide en helhetlig tiltaksplan for styrking av tjenestene. Også innenfor tjenestene for mennesker med utviklingshemming, må det stilles krav til bemanningens formelle kompetanse.FO mener det trengs 1000 nye vernepleierstillinger i omsorgstjenestene. Ledere innenfor disse tjenestene må få tid til å være ledere, noe som først er mulig gjennom kompetanseheving og bedre rammevilkår. Statsråd Sylvia Brustad er den i regjeringen som har det overordnede ansvaret. Vi krever at statsråden tar innover seg det alvorlige i Helsetilsynets rapporter. Pårørende, brukere og ansatte lider under en tjeneste som ikke blir tilført nok ressurser.