I flosklenes paradis

DEN SOM vil basere sin deltagelse i en offentlig debatt på floskler og slagord, gjør det lett for seg selv, men kan ikke forvente å bli tatt på alvor. De såkalte antirasistenes bidrag til innvandringsdebatten eksemplifiserer dette. Frilansjournalist Tor Bach fremla nylig en moralsk indignert protest mot at HonestThinking i det hele tatt får lov til å i delta offentlig ordskifte (Dagbladet 16/7), men protestens påstandsinnhold er ribbet for substans. Bach hevder at HonestThinking har fremmet «rasistiske generaliseringer». Her er motsvaret enkelt og greit, det finnes ikke én slik generalisering noe sted i vårt materiale.Det kan like fullt være greit med en oppklaring på dette punktet, for i innvandrings- og islamdebatten støter man ofte på forvirrede utsagn om generaliseringer. Mange later til å tro at hvis man anvender et klassebegrep, så går man ut ifra at alle individer i klassen er homogene. Det er selvsagt feil. De aller fleste klasser som betyr noe i den menneskelige tilværelse, har variasjoner innad i klassen. Videre ser det ut til at mange blander sammen det å uttale seg kritisk om innvandringspolitikk eller muslimsk befolkningsvekst i Norge og Europa, på den ene siden, og det å bedrive ideologikritikk av islam, på den annen. La oss ta én ting av gangen.

MUSLIMER UTGJØR en kulturell gruppe med en eller annen form for identitetsmessig tilknytning til islam. Selv om det finnes enorme variasjoner innad i denne gruppen, kan man neppe komme bort ifra at dersom Norge og Europa skal videreføre en politikk som tillater sterk muslimsk befolkningsvekst i vilkårlig lang tid fremover, da kommer våre samfunn til å bli fundamentalt forandret. Det ligger ikke nødvendigvis en verdimessig dom over islam i dette, bare en nøktern konstatering av at vestlige og muslimske samfunn bygger på en del ulike verdier og prinsipper. Enten man er tilhenger av en restriktiv eller liberal innvandringspolitikk, bør det gå an å føre en saklig og respektfull diskusjon om hva følgene av en slik utvikling kan komme til å bli.

ISLAM ER klassebetegnelse på alle religiøse bevegelser som bygger på de såkalte islams fem søyler. Selv om det også her finnes variasjoner innad i gruppen, er det fullt mulig å identifisere majoritets- og minoritetsstrømninger, og å navngi ulike islamske bevegelser. Vi kjenner ikke til at noen andre aktører i norsk, offentlig debatt har vært så spesifikke som det vi i HonestThinking har vært når vi har diskutert problemstillinger knyttet til islam. Likevel har vi gjentatte ganger fått høre at vi generaliserer og tror at islam er én størrelse med én vilje. Hva er dette annet enn tomme floskler? Bach retter også flammende kritikk mot våre skriverier om den demografiske utviklingen. Plassen tillater ikke en drøftelse av emnet her, men vi kommer tilbake til det. Kjensgjerningene i saken er nok langt vanskeligere å bortforklare enn hva mange later til å tro.