VANSKELIG DEBATT: «InterCity gjør det høyaktuelt å få en endring av dagens finansieringsregime. Dersom InterCity med dobbeltspor skal bli en realitet, må vi ta den vanskelige debatten om finansiering av store utbyggingsprosjekter», skriver kronikkforfatteren. Illustrasjonsfoto: Gabriel Bouys / NTB Scanpix
VANSKELIG DEBATT: «InterCity gjør det høyaktuelt å få en endring av dagens finansieringsregime. Dersom InterCity med dobbeltspor skal bli en realitet, må vi ta den vanskelige debatten om finansiering av store utbyggingsprosjekter», skriver kronikkforfatteren. Illustrasjonsfoto: Gabriel Bouys / NTB ScanpixVis mer

I sneglefart mot dobbeltspor

Mange politikere diskuterer farten på toget om dagen. Men de bommer på hvilket tempo som er viktig for forbrukerne.

SAMFERDSEL: Det er ikke farten på toget som er viktig, men tempoet på utbyggingen av dobbeltsporet jernbane i InterCity-triangelet. Bare SV og Venstre tør å sette en frist. Hvis politikerne mener alvor med klimamålsettingene, er det helt nødvendig å forplikte seg til en ferdigstillingsdato for utbygging av dobbeltspor på Østlandet, både i partiprogrammer og i behandlingen av Nasjonal Transportplan. Transportetatene sier de kan bygge det på ti år.

Det er hverdager og hverdagsreiser vi har flest av, og det er disse politikerne må prioritere. 80 prosent av togreisene i Norge foregår på Østlandet, og her er allerede transportkapasiteten sterkt presset. Med prognoser om stor befolkningsvekst de neste tiårene vil både reisende med tog og langs veiene måtte belage seg på kø, kork og kaos hvis ikke utbygging av dobbeltspor i InterCity-området på Østlandet realiseres så raskt som mulig.

Forbrukerrådet har derfor utfordret alle partiene som i dag er representert på Stortinget til å forplikte seg til at disse togstrekningene skal planlegges, finansieres og bygges ut innen 2025. Vi har gått gjennom utkastene til partiprogram, og så langt har kun SV og Venstre formulert en ferdigdato for InterCity-utbyggingen. SV setter 2023 som målet, Venstre 2025. Ut fra hva transportetatene sier, kan sporene stå klare på ti år. Det forutsetter at prosjektet får høyeste prioritet. De andre partiene som har offentliggjort sine programutkast omtaler alle InterCity som en viktig prioritering, men uten å si noe om når det skal stå klart. Det er nytt, positivt og viktig, at alle partiene nå omtaler InterCity, og at alle partiene sier at dette må prioriteres. Løftene er imidlertid mer verdt dersom de følges av en forpliktelse til en ferdigstillingsdato, og en forpliktelse til å prioritere InterCity foran andre samferdselsprosjekter.

Samferdselsminister Marit Arnstad har fått kritikk for sitt modige utspill om at lyntog mellom storbyene må vente, fordi InterCity kommer først. Jeg vil heller si at det står respekt av å prioritere så tydelig og å være så klar på hva som kommer først. Uavhengig av hva man mener om lyntog, må togutbyggingen starte i østlandsområdet. InterCity-strekningene, for eksempel mellom Lillehammer og Oslo og mellom Sarpsborg og Oslo, kan være gode første etapper på framtidige strekninger for høyhastighetstog. Dette kan bli gode alternativer til flyreiser mellom storbyene i Norge og Nord-Europa - på sikt. Men starten er utbyggingen av dobbeltspor for titusener av reisende daglig på Østlandet. Først når dette transportbehovet er dekket, kan vi flytte fokus over på de lange distansene. Heller enn å kritisere, bør alle partier nå samles om at dobbeltspor på Østlandet skal stå klart innen 2025, for å møte trafikkveksten vi vet kommer.

De samfunnsmessige analysene av InterCity-utbyggingen spriker. Regnestykket henger naturlig sammen med hvilke faktorer man putter inn. Men det ingen kan beregne seg bort fra er at alternativet til dobbeltspor er sprengt kapasitet på togene, og at et veinett som allerede preges av stillstand i rushtiden må ta hånd om befolkningsveksten. SSB varsler at Oslo, Akershus og Rogaland vil ha landets sterkeste befolkningsvekst framover. Vi snakker over 30 prosent vekst mot 2040.

Konsekvensutredningen for InterCity-triangelet viser at det er mulig å gjennomføre en utbygging av dobbeltspor for hele området i løpet av 10- 13 år. For å klare dette må de økonomiske rammene for Jernbaneverket økes drastisk, og jernbane må prioriteres foran veiutbygging i utbyggingsperioden. Forbrukerrådet forventer at partiene som et første steg forplikter seg til dato for ferdigstillelse, og at de er tydelige på at dette prosjektet må prioriteres høyest på samferdselssiden i årene framover. Det neste steget er at målsettingene må følges opp med økte økonomiske rammer for Jernbaneverket og forpliktende vedtak om finansiering over mange år.

I tillegg til en endring i finansieringsregimet, krever en raskere utbygging av jernbanen mer effektive planprosesser. Dagens planarbeid kan ta 9- 10 år. Da er det vanskelig å forestille seg at et så omfattende prosjekt som InterCity kan ferdigstilles innen 2025, uten at planprosessen effektiviseres. Det er helt nødvendig at kommunene, fylkeskommunene og staten sammen gjennomgår hvordan planleggingstiden kan bli kortere, og at konkrete tiltak implementeres så raskt som mulig.

InterCity gjør det høyaktuelt å få en endring av dagens finansieringsregime. Dersom InterCity med dobbeltspor skal bli en realitet, må vi ta den vanskelige debatten om finansiering av store utbyggingsprosjekter - og da må finansministeren også på banen. Utbygging av jernbanen lider i dag under finansiering basert på årlige budsjetter. Dette har ført til store forsinkelser i utbygging og tidvis byggestans i enkeltprosjekter, i tillegg til stor usikkerhet for kontraktørene med de betydelige merkostnader dette innebærer. Vi kan ikke se at det er mulig å få en effektiv utbygging uten en endring i finansieringsregimet, som kan sikre langsiktige avtaler mellom stat og utbygger.

Forbrukerrådet er utålmodige på vegne av pendlerne. Vi er glade for at politikere fra alle partier nå sier at dobbeltsporet InterCity-triangel er vesentlig. Nå gjenstår forpliktende vedtak, både om ferdigstilling og finansiering. Vi har ingen tid å miste.

Fagdirektør samferdsel
anne.rygg@forbrukerraadet.no
MOBIL  9345 9650
FOTO: CF-Wesenberg

  ForbrukerraÌŠdet
7234#
anne.rygg@forbrukerradet.no
Fagdirektør samferdsel anne.rygg@forbrukerraadet.no MOBIL 9345 9650 FOTO: CF-Wesenberg Forbrukerrådet 7234# anne.rygg@forbrukerradet.no Vis mer