Imamer og kvinnevold

KVINNEVOLD: Imam Ikram Jilani i Norges største islamske menighet, World Islamic Mission, har gått ut og hevdet at muslimske menn kan slå sine koner. Nå må det bli slutt på at enkelte ikke-vestlige innvandrere tar med seg sine barbariske tradisjoner og skikker til Norge. Slike uttalelser viser også hvor stort sprik det er mellom norske grunnverdier og mange av ikke-vestlige innvandrernes verdier. Det er på tide å ta et oppgjør med den naive og samfunnsdestruktive innvandrings- og integrerings-politikken som er ført i alle år, mot FrPs mange advarsler.

TALL FRA BÅDE politiet og krisesentrene viser at familievold er vanlig i innvandrerfamilier. I rundt 70 prosent av familievoldssakene i Oslo politidistrikt har overgriper, offer, eller begge, annen etnisk bakgrunn enn norsk. Med den type holdninger hos religiøse ledere som er forbilder for svært mange av den muslimske befolkningen i Norge, er det ikke rart at utviklingen går feil vei. Vi vet at meninger og holdninger til mennesker som har slike fremtredende posisjoner er av stor betydning for innvandrermiljøene.Den negative utviklingen har gått for langt og uttalelsene må få konsekvenser for imamen og moskeen. FpU mener det er helt vanvittig at våre skattepenger skal gå til å finansiere den type ekstreme islamske menigheter. Vi som skattebetalere kan ikke være med på å finansiere grupperinger som oppfordrer og velsigner brudd på norske lover og regler. Derfor mener jeg at all statlig støtte til denne menigheten må stanses umiddelbart.

DET ER PÅ tide at spesielt to grupper i det norske samfunn tar et ansvar og våkner. Innvandrerne selv må ta et oppgjør mot slike grusomme handlinger. De må forstå at vi ikke aksepterer den type handlinger og tradisjoner i Norge. Den andre gruppen i samfunnet som har forsømt sitt ansvar, er naive norske politikere fra de øvrige partiene. De engasjerer seg og er høyt på banen når det gjelder andel av kvinner i politikken og styrerommene rundt omkring, men når det gjelder innvandrerkvinners rettigheter så er de helt tause. FrP er det eneste partiet som mener det bør stilles klare krav til de som bosetter seg i Norge. De som ønsker å bo her må innordne seg etter norske lover, regler og skikker. Dersom vi ikke endrer kursen i innvandringspolitikken betydelig, er jeg redd for at de grunnlegende norske verdiene som demokrati, ytringsfrihet og likestilling vil bli skadet.