Informasjon til asylsøkere

DEN 22. AUGUST

har representanter for Jusstudentenes rettsinformasjon (Juss-Buss) og Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) et leserinnlegg i Dagbladet med overskrift Avmakt i asylmottak. I innlegget kritiseres myndighetenes informasjonsarbeid overfor asylsøkere i mottak. UDI har i mange år hatt et informasjonsprogram for asylsøkere som alle asylmottak er pålagt å følge. Dagens informasjonsprogram ble utarbeidet i 1998, og er for tiden under revidering. Programmet, slik det er i dag, pålegger mottakene å gi asylsøkerne minst 60 timer undervisning i samfunnskunnskap i løpet av de fire første månedene søkerne oppholder seg i mottaket. Deltakelse i informasjonsprogrammet er obligatorisk for alle voksne beboere. I dette programmet inngår blant annet temaer som norske lover, asylrett og familierett, og dessuten norsk flyktning- og innvandringspolitikk, norsk arbeidsliv, utdanningssystemet, økonomi, helse, normer og verdier. Mottakene oppfordres til å trekke inn eksterne aktører for blant annet å sikre den faglige kvaliteten på informasjonen som gis.

De fleste asylsøkere bør derfor kunne tilegne seg grunnleggende kunnskaper på en del viktige, praktiske områder (som blant annet rett til tolk ved legebesøk) ganske raskt gjennom dette programmet. I tillegg er mottaksansatte tilgjengelige for veiledning fem dager i uka. Dette er til sammen ment å sikre asylsøkernes tilgang på nødvendig kunnskap.