Ingen mellommann

Jeg er enstemmig frifunnet i en sak der jeg nektet å vedta et forelegg for å ha arrangert en golftur. Da finner jeg det forunderlig at forsvarsminister Strøm-Erichsen i Dagbladet 29. juli bringer inn en beskyldning om at jeg var «mellommann». Det har jeg faktisk ikke vært anklaget for. Derimot var jeg den som sammen med Einar Skorgen inviterte til venneturer i golf, og den som i hovedsak koordinerte opphold og golf. Jeg vil videre minne om at retten enstemmig kom til at den «erlagte fordel», som altså dreide seg om et påstått beløp på 19191 kroner for tre personer i en ferieuke i 2004, ikke var å anse som utilbørlig. Likeså kom retten enstemmig til at straffeloven ikke var overtrådt og retten slo fast at de forsvarsansatte ikke på noen måte var forsøkt utsatt for noen direkte eller indirekte påvirkning under golfturen.