Ingen politisk overvåking

PER-ASLAKErtresvåg tar feil når han i sitt innlegg i Dagbladet 10. mai 2005 hevder at jeg åpner for overvåking på politisk grunnlag. Tvert imot har jeg konsekvent utformet lovforslagene slik at de ikke gir grunnlag for overvåkning begrunnet i politiske standpunkter. At en person er politisk engasjert, eller at en straffbar handling er politisk motivert, skal ikke gi grunnlag for bruk av tvangsmidler verken av politiet eller PST. Loven er blind for slike forhold. Det er handlingen som er utslagsgivende, og ikke verken motiv eller gjerningspersonens politiske overbevisning. Lovforslaget tillater, på meget strenge vilkår, bruk av inngripende metoder for å forhindre terror og de mest alvorlige formene for organisert kriminalitet.

Under arbeidet med de norske lovtiltakene mot terrorisme i 2002, valgte jeg å fravike EUs rammebeslutning, slik at skadeverk - for eksempel knusing av ruter under en demonstrasjon - aldri kan være en terrorhandling etter norsk lov. En antiglobaliserings demonstrant som for eksempel begår skadeverk under et toppsjefmøte i Norge vil med andre ord ikke bli utsatt for inngripende tvangsmidler selv om formålet med ruteknusingen var å påvirke myndighetenes beslutning i en sak. La meg understreke at anti-globaliseringsbevegelsen i Norge har opptrådt med demokratiske og fredelige virkemidler, noe som blant annet ble demonstrert ved Verdensbankmøtet i Oslo i 2002. Arbeidet med å hindre at et regelverk kan misbrukes til politisk overvåkning er fulgt opp i arbeidet med nye politimetoder.

LA DET LIKEVEL ikke være tvil om at jeg ser de liberale dilemmaene som reises ved gi politiet og PST, etter rettslig kjennelse, anledning til å bruke tvangsmidler for å forhindre terrorhandlinger og den groveste formen for organisert kriminalitet. Rettssikkerheten har derfor stått i høysetet under arbeidet med nye politimetoder.

Alle de tradisjonelle rettssikkerhetsgarantiene er på plass: Politiets og PSTs metodebruk skal være lovregulert, domstolskontrollert og etterprøvbar. Justisministerens ansvar øker og metodebruken vil bli gransket av Stortingets EOS-utvalg.