Ingen skal stå igjen

SOSIAL UTJEVNING: På lederplass i søndagsutgaven 18. mars tar Dagbladet opp en svært aktuell problemstilling: At norsk skole i liten grad bidrar til sosial utjevning, eller som lederen uttrykker det: «Norsk skole fungerer i alt for liten grad som en sosial heis som bidrar til å løfte alle barn og unge, uavhengig av familiebakgrunn». Det er en analyse jeg fullt og helt slutter meg til. Det blir derfor litt misvisende når Dagbladet antyder at dette er en problemstilling som Kunnskapsdepartementet verken kjenner til eller gjør noe med.Det faktiske forhold er at jeg startet arbeidet for å løse denne utfordringen allerede kort tid etter at jeg ble statsråd. Gjennom 2006 pågikk det et grundig arbeid i Kunnskapsdepartementet for å finne nye løsninger. Rett før jul la vi fram en stortingsmelding, «...og ingen sto igjen - tidlig innsats for livslang læring». Her går vi rett inn i utfordringen med å sikre at skolen «skal bli en sosial heis som løfter alle barn og unge», og hovedbudskapet er at barnehager og skoler må gripe inn på et så tidlig tidspunkt som mulig når barn og unge opplever problemer i læringen. Sosiale forskjeller oppstår tidlig, og satsingen på barnehager er kanskje det viktigste tiltaket for mindre ulikhet i norsk utdanning. Særlig barn med språklige og sosiale utfordringer har stor nytte av et godt barnehagetilbud. Departementet utreder nå om kommunene skal ha plikt til å tilby språkstimulering til alle barn som har behov for det.

FLERE UNDERSØKELSER indikerer at norske skoler ikke alltid er like flinke til å følge opp elevenes skolearbeid. I kombinasjon med en «vente-og se-holdning» overfor barn og unge som strever, har resultatet blitt at for mange har gått ut av skolen uten tilstrekkelige ferdigheter. I stortingsmeldingen presenterer vi derfor flere tiltak som sammen skal bidra til at skolene på en bedre måte tar tak i problemene tidlig i skolegangen. En gradvis utvidelse av skoledagen, nye og forbedrede nasjonale prøver, kartleggingsmateriale og nye regler for elevvurdering er noen av tiltakene som skal sikre at elevenes læringsutvikling - eller mangel på utvikling - fanges opp og følges opp så tidlig som mulig i skoleløpet.Alle barn kan lære, og høye forventninger om læring er en avgjørende forutsetning for at barn faktisk lærer. En slags oppfatning av at noen elever nærmest er «tapt for skolen» kan derimot bidra til å senke elevenes innsatsvilje og tro på seg selv. Et utdanningssystem som skal inkludere alle, må ha høye forventninger til alle barn og unge og sikre at elevene lærer det de skal. Dette er hovedmålet i stortingsmeldingen som skal behandles av Stortinget 16 april.