Ingen trenger sykehjemsplass

Det er valg i Norge. Eldre og omsorg er tema. Og debatten dreier seg nok en gang om sykehjem. Enfoldet rår og perspektivene er få i debatten om den gode eldreomsorg. En ting er sikkert: Vi trenger ikke flere sykehjemsplasser!

Eldreomsorg handler om omsorg, ikke kun sorg. Dagens eldretjenester er preget av en usammenhengende kjede av ulike deltjenester med mangler i alle ledd. Forskjellene er store mellom våre mange kommuner, og flere steder får våre gamle et tilbud som velferdsstaten Norge ikke bør være bekjent av.

Ansatte i omsorgstjenestene er nøkkelen til suksess, eller mangel på suksess. Behovet for mange hender med kunnskapsrike og forståelsesfulle hoder er stort. Faktisk så stort at mange steder holder det kun med at ansatte har hender. Det betyr nødhjelp og dårlig hjelp til mange eldre. En armada av ufaglærte og halvinteresserte medhjelpere arbeider i dag i våre sykehjem. Beboere går timer og dager med bleier fulle av urin og avføring. Lukten setter sitt preg på sykehjemmet. Ensomheten og mangelen på omsorg kan føles. Grad av mishandel og vanskjøtsel kan diskuteres. Vi vet at det finnes i hele Norge.

Det er valg i Norge. Og mange mener fortatt at det er sykehjem vi trenger. Flere plasser og mer sorg!

I Danmark har en fastsatt ved lov at sykehjemsutbygging ikke lenger er tillatt! Det bor flere gamle i Danmark enn i Norge. Hvorfor får danskene det til?

I Norge er det sykehjemskø. Sier mange. Vi vet at 8000 vil inn på sykehjem, sa sosialkomiteens leder Jon Alvheim i TV2s utspørringsprogram om eldrepolitikken. Vet vi det? Og hvilke valgalternativer kjenner våre eldre til når sviktende helse og utrygghet innhenter et tidligere friskt menneske?

Det er populisme på uansvarlig plan når fremtredende politikere stiller seg fremst i hylekoret om flere sykehjemsplasser. Vi trenger ikke flere sykehjem. Vi trenger flere hjem!

Vår sosialminister forsøkte i nevnte TV-program å «selge» omsorgsboligen som fremtidens omsorgsarena. Men ble hun hørt? Ble hun forstått? Og ikke minst: tør vi tro på omsorgsboliger istedenfor sykehjem? Er det virkelig mulig å erstatte sykehjem med omsorgsboliger?

Eldrepolitikkens fremste utfordring er å skape forståelse om det vi debatterer. Det er dette som er den pedagogiske utfordringen. Hvorfor forstår ikke kloke folk at det er forskjell på konstruksjonen 2+3 og 1+4, selv om svaret er det samme! Hvorfor er det så vanskelig å forstå at omsorgsboliger kan erstatte sykehjem?

Vi trenger flere hjem. Mange hjem med hensiktsmessig planløsning. Og oppfølging av hjemmetjenestene når behovet for omsorgstjenester melder seg. Det er dette som kalles omsorgsboliger med heldøgns pleie og omsorg. Et begrep som ble lansert for nøyaktig ti år siden.

Omsorgsboligen er større, bedre og ikke minst mer verdig enn «boligdelen» på sykehjemmet. Muligheten for å benytte tekniske hjelpemidler er minst like god. Opplevelsen av privatliv er vesentlig bedre. For pårørende er det hyggeligere å være på besøk. Og for ektepar er det fortsatt mulig å bli boende sammen.

En omsorgsbolig inneholder alle de bokvaliteter som dagens pensjonister er vant til.

Pleiebehovet kan være det samme i omsorgsboligen som på sykehjemmet. Pleierne har den samme utdannelsen og kompetansen. Hvorfor skal vi da tilby våre gamle en plass i sykehjem?

Hvorfor argumenteres det for flere sykehjemsplasser? Hvorfor bygges det nye sykehjem? Nye tider gir nye eldre. Dagens og morgendagens eldre krever andre løsninger enn vår 50 år gamle tradisjon med å bygge sykehjem. Dagens 67-åring var kun 35 år i 1968. Vi må slutte å tro at sykehjem er løsningen på eldres behov for pleie, omsorg og trygghet.

Nedbygg våre sykehjem. Utbygg hjemmetjenestene. Gi våre eldre en verdig alderdom i egne hjem!

Alle grader av omsorgsbehov kan håndteres i omsorgsboliger. Også våre mange aldersdemente har krav på et verdig liv etter at de igjen går inn i barndommen. Bygg bokollektiv i skjermede små enheter. Legg forholdene til rette for at 8 aldersdemente kan fungere som storfamilien gjorde tidligere. Gi de mange pårørende en reell opplevelse av at den gamle har det bra i et godt og positivt miljø. Det er ikke så mye som skal til for å få det til. Men det krever at vi hever blikket. Og at vi gjerne kan sette oss selv som referanseramme for den eldrepolitikk vi selv vil bli møtt med når vi blir nødt til å være omsorgskunde i et offentlig system!

Fremtidens eldrepolitikk er avhengig av et nært samspill mellom fagfolk, fotfolk, administrasjon, brukere og politikere. Det er på lokalplan de gode tjenester utvikles, og det er på lokalplan de mange gode løsninger finner sin riktige form.

Det er på tide at sentrale politikere realitetsorienterer seg om hva som er kommunenes situasjon. La oss slippe de kunnskapsløse debattene om at god eldreomsorg er synonymt med sykehjem!

I Småby kommune har de fått det til. Kommunen har helt siden 1982 utviklet omsorgstjenesten etter en egen eldreplan. Planen er et redskap som benyttes både i politikernes arbeid med å prioritere og beslutte hvor mange penger tjenestene skal få, og av fagfolk når tjenester skal utvikles og fornyes. Dialogen mellom politikere, administrasjon og fagfolk er positiv og fremtidsrettet. Kommunene besluttet allerede i 1981 at de ikke lenger skulle bygge flere sykehjem. Alle omsorgsmottakere skulle få hjelp i egen bolig eller i planlagte bo- og servicesentre. I dag har kommunen fire slike sentre, som alle virker som kraftsentre. Aktivitetstilbud og hobbyklubber trekker mange pensjonister til senteret. Kafeen er senterets pulsåre, med mange mennesker, mye støy og bevis på livsutfoldelse. Det er som å være på Karl Johan en vårdag i mai!

I senteret er det også 60 leiligheter. Her bor både enslige og ektepar. Noen klarer seg helt på egen hånd. Andre må få hjelp til det meste. Hjelpen får de fra kommunens hjemmetjeneste, som har kontor i samme bygning. Det går aldri mer enn fem minutter før hjelpen kommer etter at en har benyttet sin interne alarm. Hjemmetjenestene har døgnåpent. Dette skaper trygghet for alle beboerne.

Senteret lager middagsmat til hjemmeboende som ikke kan oppsøke kafeen. Det er frivillige blant pensjonistene som bringer maten hjem til den enkelte mot en godtgjøring når en må bruke egen bil. Samholdet blant pensjonistene er godt, og interessen for å være med i debatten om morgendagens eldreomsorg er stor. Opplevelsen av at tjenestene fungerer, og at de som har behov for nødvendig hjelp får dekket sitt behov, har ført til at kommunen ikke har hatt sin lokale sykehjemsdebatt. En klarer seg godt med den nye modellen. Faktisk så godt at en i disse dager er i ferd med å nedlegge et sykehjem. Det er nå bare ett igjen.

Vi trenger alle de positive krefter som ønsker å arbeide for eldresaken. Flere kommuner forsøker i disse dager å sette ut deler av omsorgstjenesten til private tilbydere, såkalt konkurranseutsettelse. Dette er firmaer, som oftest ikke har lang erfaring fra eldreområdet. Andre kommuner har nært samarbeid med Sanitets-kvinnene, Kirkens Bymisjon eller andre kristne eller humanitære organisasjoner, som ofte har meget lang erfaring fra området. Uavhengig av operatør er tjenestene avhengig av en organisasjon og mennesker med klare holdninger, innstilling og et verdisyn om stolthet og verdighet. Alle medarbeidere må kjenne tjenestenes ideologiske grunnlag og praktisere etter høye kvalitetsnormer.

Det er stor sprik i de signaler sentrale politikere sender ut via media og det lokale fagfolk oppfatter er «riktig» tenkning og handling. Det er ikke sant at vi trenger flere sykehjemsplasser. Men vi trenger mange nye omsorgsboliger og mange flere ansatte i omsorgstjenestene. Det er derfor en politisk utfordring å legge grunnlaget for interessante arbeidsplasser som bidrar til at fagfolk både oppsøker eldreomsorgen og at de samme fagfolkene blir i sine stillinger. Arbeidsforholdene må forbedres. Kunnskapsnivået må høynes. Og entusiasmen må igjen settes i høysetet når morgendagens tjeneste skal utformes. Det haster! Dagens pensjonister er vant til bedre levekår enn hva den tradisjonelle eldreomsorgen har å tilby. Dagens pensjonister finner seg ikke lenger i å bli plassert i en sykehjemsseng. Vi må gå inn for andre løsninger. Godt valg!