Innsiktsløst om rekruttering

HELSEIMPORT: Regulering av internasjonal rekruttering av helsepersonell er et forslag sykepleierorganisasjoner verden over stiller seg bak.

Dagbladets leder «Apartheid med et smil» fremstår derfor som innsiktsløs i forhold til debatten om den globale helsepersonellmangelen. Den viser liten forståelse for situasjonen i land som Zambia, der 9.000 sykepleiere skal levere helsetjenester til en befolkning som er dobbelt så stor som den norske.

I sykepleiernes internasjonale organisasjon International Council of Nurses (ICN) har global sykepleiermangel lenge vært diskutert. Det er enighet om at aktiv rekruttering av sykepleiere i land som mangler sykepleiere må opphøre. Dette må skje gjennom nasjonale reguleringer og et internasjonalt rammeverk.

Dette skiller seg vesentlig fra det enkelte helsepersonells rett til å migrere, som skal bestå. Jeg er forundret over at Dagbladet ikke skiller mellom rekruttering og migrasjon.

Også selvbestemt migrasjon er problematisk for det internasjonale arbeidsmarkedet for sykepleiere. Fattige lands mangel på ressurser og strukturer er ofte årsak til at sykepleiere ønsker å migrere. Samtidig mangler rikere land sykepleiere, og de kan tilby bedre vilkår. Dette skaper et dilemma når det gjelder å sikre helsetjenester til befolkningen i de deler av verden som har de største helseutfordringene.

Også disse faktorene må være gjenstand for en systematisk politikk for å bearbeide helsepersonells rammevilkår – i alle land. At dette er satt på den norske politiske dagsorden vil også våre sykepleierkolleger i fattige land sette pris på.

Alternativet til det Dagbladet ved en misforståelse kaller apartheid er et internasjonalt klasseskille i tilgangen til helsetjenester, som ingen kan forsvare.