Juryen bør bestå

JURYORDNINGEN: Riksadvokat Tor-Aksel Busch og en rekke politikere vil fjerne juryen fra norske rettssaler. Lagmann Anders Bøhn (13.10) imøtegår argumentene på en god måte. Unge stemmer har imidlertid manglet i denne viktige debatten, og som ungdomspolitikere og blivende jurister ønsker vi å ta juryen i forsvar.

Det virker som om riksadvokatens hovedanliggende er å få flere domfellelser i voldtektssaker. Vi betviler ikke hans omtanke for rettssikkerheten, men finner likevel utgangspunktet foruroligende. Uskyldspresumsjonen er en bærebjelke i strafferetten. Enhver er uskyldig inntil det motsatte er bevist. Målet med norsk strafferettspleie skal altså ikke være å få flest mulig dømt. Slikt hører politistater til. Målet skal være å sikre, så langt som mulig, at skyldige blir dømt mens uskyldige går fri. Det må være det klare utgangspunktet – så er vi åpne for argumenter for og i mot jury, og hva som best tjener rettssikkerheten.

I den diskusjonen lander vi på juryens side. Jurymotstanderne synes å mene at lekfolk nødvendigvis må henfalle til subjektivt føleri, mens trente jurister er bedre egnet til å vurdere bevis. Dette betviler vi, men hvis så er tilfelle er det neppe vår utdannings fortjeneste. Bevisvurdering er i svært liten grad på pensum, og jusstudiet gir oss ikke sunnere fornuft enn folk flest. Vaksinert mot subjektive tanker blir vi heller ikke.

Bedre enn å fjerne juryen er å styrke den, ved at fagdommernes mulighet til å sette juryens kjennelse om uskyld til side fjernes. Juryen bør bestå, og vi vil kjempe for at vårt partis landsmøte ser dette.