REGJERINGSSANKSJONERT: «Hvordan kan regjeringen tillate at familier med syke og sterkt funksjonshemmede barn mister pleiepenger fra Nav?» skriver artikkelforfatteren.
  Foto: Bjørn Langsem
REGJERINGSSANKSJONERT: «Hvordan kan regjeringen tillate at familier med syke og sterkt funksjonshemmede barn mister pleiepenger fra Nav?» skriver artikkelforfatteren. Foto: Bjørn LangsemVis mer

Kan et sykt barn være alene hjemme?

Hvordan kan regjeringen tillate at familier med syke og sterkt funksjonshemmede barn mister pleiepenger fra Nav? Dette skjer faktisk med regjeringens viten og vilje.

Det finnes en rekke barn som er så syke at de verken kan gå i barnehage eller på skole i uker, måneder eller år. De trenger omfattende hjelp døgnet rundt. Pleiepenger fra Nav, som gjør at de kan ta hånd om sitt syke barn, har vært en smidig løsning for mange foreldre. Nå opplever flere familier at de uten forvarsel fratas disse pleiepengene.

Jeg kjenner til tre familier som nå plutselig har mistet pleiepenger. Den ene har et barn med diagnosen ME, et barn som ikke lenger kan gå på skolen på grunn av sykdommen, som må stelles og mates forsiktig natt og dag. Foreldrene har hatt pleiepenger i mange år, og barnet er blitt dårligere det siste året. Nav tolker nå - uten forvarsel - regelverket slik at de ikke har rett til pleiepenger.

Den andre familien har et lite barn med en meget sjelden sykdom, nylig diagnostisert. Barnet er de siste månedene blitt sykere, og kan, hvis ikke helt spesielle forholdsregler tas, få store alvorlige skader. Prognosen er meget usikker. Barnet kan ikke lenger være i barnehagen. Foreldrene har hatt pleiepenger i utredningsfasen. Etter diagnosefastsettelsen vedtar Nav at familien ikke lenger har rett på pleiepenger.

Den tredje familien har et barn med sterkt nedsatt funksjonsevne, og som trenger døgnkontinuerlig tilsyn og pleie. Familien har hatt pleiepenger i mange år. Uten forvarsel har Nav besluttet at de ikke lenger har rett på pleiepenger.

Beslutningen til NAV er helt ubegripelig.

Regelverket ble diskutert på Stortinget i mars 2011. Bakgrunnen var da også at Nav plutselig fratok familier pleiepenger, til tross for at Stortinget i 2003 fastslo at disse familiene skulle få det. Regjeringen aksepterte den nye juridiske fortolkningen fra Nav i 2011. Statsråden sa da at familiene rett og slett ikke hadde hatt juridisk rett til pleiepenger i alle disse årene. Hun viste i stedet til et utvalg som skulle gjennomgå pleiepengeordningen. Men det var ikke aktuelt å videreføre pleiepenger til disse familiene mens utvalget jobbet med saken.

Følg oss på Twitter

Utvalget har nå levert sin innstilling, men dette er ennå ikke fulgt opp av regjeringen. Om pleiepenge-ordningen kommer på plass igjen er høyst usikkert. Imens får Nav fortsette å frata flere grupper foreldre pleiepenger.

I 2011 var det familier med barn med hodeskader, så kom turen til foreldre med ME-syke barn, deretter familier med sterkt pleietrengende funksjonshemmede barn, og til sist i disse dager en familie med et barn med en meget sjelden sykdom med usikker prognose.

Vi vet ikke om Navs endrede tolkning og holdning til pleiepenger skyldes pålegg fra departementet. Uansett er det regjeringens ansvar når de åpent og klart har støttet og støtter dette.

Laila Dåvøy, KrF.
Laila Dåvøy, KrF. Vis mer

Foreldre fortviler, barn gråter når foreldrene ikke vet sin arme råd. Noen sier de må flytte til billigere bolig, andre har fått sykemelding i en periode og håper på reversering, andre igjen må gå tilbake til arbeidslivet og la fremmede være hos barna. At det i flere tilfeller kan dokumenteres at det blir dyrere å sette inn personell fra kommunens side enn å la foreldre beholde pleiepenger, betyr ikke noe. Uforståelig og ubegripelig er det!