Kaste i nye klær

I ET INNLEGG nylig gir Peter Normann Waage uttrykk for noen utbredte forestillinger om kaste. Han beskriver kastesystemet som tidløst og rigid, hvor enkeltmenneskets skjebne var forutbestemt av yrket til den sosiale gruppen man tilfeldigvis var født inn i.De siste tiår har det vært en betydelig endring i hvordan forskere tenker om kaste i Sør-Asia. Denne forståelsen av kastesystemet som Waage peker til var langt på vei basert på overfladiske lesning av landsbystudier fra 1950- og 1960-årene.Et mer nyansert bilde fremkommer gjennom nyere studier. Det sørasiatiske samfunnet har alltid vært flytende i noen grad. I førmoderne samfunn var riktignok enkeltmennesket klart avhengig av sin utvidede slektskapsgruppe. Men det skjedde like fullt bevegelse opp eller ned i sosial eller politisk rang avhengig av, blant annet, handel, migrasjoneller erobring eller seier i konflikt. De utvidede slektskapsgruppene hørte igjen til større og løse samlinger av slike grupper som ofte giftet seg innad.

SOM I ANDRE førmoderne samfunn var det mindre sosial eller politisk mobilitet i mer isolerte landsbysamfunn, og mer i samfunn nærmere handelsnettverk eller maktsentra. Det er studier av isolerte landsbysamfunn som har gitt det rigide bildet av det «tradisjonelle» samfunnet.Et blikk på hvordan demokratiet i India fungerer kan raskt korrigere noen av våre forestillinger om kastesamfunnet. For det første har valgdemokratiets logikk og press vist at kaster kan endres, blant annet gjennom at de danner seg nye identiteter og utvikler større allianser med likeverdige kaster. Ikke minst har de uberørbare kastene hatt betydelig politisk suksess på grunn av slike allianser.

OGSÅ ANDRE POLITISKE verdier og organisasjonsprinsipper enn kaste finnes. Så langt tilbake som det finnes skrevne kilder har ære vært høyt verdsatt. Men ære og respekt har ikke bare vært knyttet til familie, som man lett får inntrykk av på grunn av fenomenet æresdrap. Ære og respekt har også vært og er knyttet til enkeltpersoner og deres evne til å fungere effektivt som en representant for en gruppe eller fremstå som en leder, til å lykkes, enten det er i politikk, i handel eller på annet vis. En slik ære reflekterer igjen på hele gruppen. Ønsket om å heve respekten andre viser dem er et viktig incitament for de uberørbare kastene når de i dag engasjerer seg i demokratiske valgprosesser for å kapre politiske makt. Det er viktig at debatt om ikke-europeiske samfunn baserer seg på oppdatert og ikke utdatert kunnskap.