Kiropraktorpasienter bak lyset

HELSE- OG Omsorgsminister Ansgar Gabrielsen sa på NRK Puls 9.mai at Regjeringen ønsket å sette pasientens behov i sentrum når han tok til ordet for å gjøre Henvisningsprosjektet landsdekkende.

Ble kiropraktorpasientene ført bak lyset? I Revidert Statsbudsjett går Regjeringen tilbake til kravet om legehenvisning for refusjon. Regjeringen fjerner med andre ord selve grunnpillaren i ordningen.

Prosjektet sprang ut fra behovet for å sikre rask og enkel tilgang til kiropraktor for alle uten å måtte gå via legen for å få refusjon. Samtidig ønsket en å prøve ut effekten av å gi kiropraktorer sykemeldingsrett. SINTEF evaluerte prosjektet og fant at hovedeffekten er at brukerne kan oppsøke kiropraktor direkte, og likevel få refusjon fra trygden. Dette er tids- og kostnadsbesparende for brukerne som unngår ventetid og utgifter til legebesøk.

Man observerte også en lavere vekst i sykefraværet sammenlignet med landet for øvrig etter at ordningen ble innført. På landsbasis utgjør dette en besparelse på en halv milliard årlig!

Forsøket har med all tydelighet vist at ordningen IKKE har medført økte offentlige kostnader og har gitt betydelige samfunnsøkonomiske besparelser, eller for å sitere Gabrielsen: Dette er en ordning alle parter er tjent med.

AT REGJERINGEN nå snur ryggen til kiropraktorpasientene synes derfor helt uforståelig og umotivert. Samtidig sier Regjeringen nei takk til mulige besparelser i milliardklassen.

Legehenvisningskravet har i mange år vist seg å fungere så dårlig i praksis at de fleste pasientene velger å gå direkte til kiropraktor. Legehenvisning har størst betydning for pasienter med anstrengt økonomi og i distriktene med store refusjonsberettigede reiseutgifter til behandling. Regjeringens forslag er derfor både distriktsfiendtlig og usosialt. Nå vil 90 % av kiropraktorpasientene i forsøksfylkene Hordaland, Nordland og Vestfold miste refusjonen og det offentliges totale årlige kostnad til refusjon av kiropraktorbehandling vil synke til nivået før ordningen ble innført på anslagsvis 10-15 millioner kroner per år, forsvinnende lite når en sammenligninger årlige utgifter til fysioterapi på Statsbudsjettet på langt over en milliard!

Tatt i betraktning at hele 7 % av den yrkesaktive befolkningen oppsøker kiropraktor siste år, er dette grov diskriminering av en stor pasientgruppe som tar ansvar for egen helse ved å gå direkte til kiropraktor og sparer samfunnet for enorme beløp.