Klima «sannheten» om FrP?

KLIMA: Bjørn Brunstad og Frederic Hauge har gjennom innlegg i Dagbladet (hhv 18/11 og 17/11) forsøkt å hevde sin egen «klimastatus» ved å rakke ned på andres klimapolitikk. Jeg har ingen interesse av å konkurrere med profesjonelle miljøaktivister som Hauge om å være mest bekymret for klimaendringer. Derimot er det på sin plass å korrigere den fremstilling Hauge og Brunstad gir av FrPs syn på klimaendringer.FrP tar klimaproblematikken på alvor, men vi tar avstand fra den politiske korrekthet som påtvinges debatten. Vår uttrykte skepsis til noen av miljøvernernes bastante dommedagsprofetier innebærer ikke at vi fornekter problemstillingen. FrP ser selvsagt at CO2 er en klimagass, men det må være lov å påpeke uenigheten om hvor store temperatureffekter man får ved å øke CO2-konsentrasjonen i atmosfæren. FrP mener klimaendringer er en alvorlig utfordring, men vi misliker en debatt hvor alle spesielle meterologiske hendelser (flom, storm, etc.) plutselig kun tilskrives menneskeskapte CO2-utslipp.

FRP MENER NÅ, i likhet med hva vi sa da Stortinget behandlet klimameldingen i 2002, at vi må forske mer for å forstå hendelser, årsaker og konsekvenser vedrørende klimaendringer. Samtidig vil vi investere i forskning og utvikling av ny teknologi for å rense utslipp fra dagens energi- og industriaktivitet. Vi er positive til prosessene rundt CO2-prosjektene på Mongstad og Tjeldbergodden. Der skal man gjøre grundig forarbeid og drive teknologiutvikling før man tar en endelig investeringsbeslutning rundt CO2-verdikjeden.FrP deler derimot ikke Hauges blinde tro på at man bør bygge CO2-rensing i Norge for enhver pris. FrP legger stor vekt på en kost/nytte-vurdering i forhold til miljøtiltak, som ved annen bruk av statlige midler. Hvis man vil redusere globale CO2-utslipp, så er det smartere å rense kullkraftverk i Kina enn relativt rene gasskraftverk i Norge. Det handler jo ikke om hvor mange kroner man putter i prosjektene, men hvor god effekten blir.

DERFOR ER FRO meget skeptiske til det hastverksarbeidet som gjennomføres rundt bygging av CO2-renseanlegg på Kårstø. Det blir et utrolig kostbart klimaprosjekt, med liten miljøeffekt, og energiminister Enoksen innrømmer at teknologien i liten grad vil anvendes andre steder. FrP vil jobbe videre for å finne de gode miljøtiltakene. Vi vil jobbe for gode internasjonale avtaler som begrenser skadelige utslipp, men er kritisk til Kyotoavtalen. Dessuten vil FrP utvikle andre energialternativer på mer langsiktig basis. Vårt initiativ rundt thorium er et slikt eksempel. Vi lytte til forskere og fagfolk med ulike synspunkt - det styrker debatten. Kostbare avgjørelser må fattes på saklig grunnlag, ikke basert på skremselspropaganda og synsing.