Klimaforskernes pålitelighet

I SITT INNLEGG

«Er klimaforskerne fordekte pinsevenner» (D 9/2 04) siterer Erling Fossen Øyvind Østerud: «Det finnes mye presis kunnskap om omfanget av utslipp og om hvordan ulike klimagasser oppfører seg, men ikke om de komplekse sammenhengene mellom gassutslipp og klimatiske forhold.»

Det interstatlige klimapanelet kom i sin siste rapport (i fjor) til enighet om at det avgjørende bidrag til klodens oppvarming kom fra menneskelig aktivitet. Forrige rapport var usikker på dette punktet. Forskjellen framkom ved at flere fag var trukket inn i modellbyggingen og ved et dypere tverrfaglig samarbeid (astrofysikk, havstrømsforskning, marinbiologi, gransking av dybdeårringer i is osv.). Den hypotesen som derved ble gitt begrunnelse, er at dersom bare naturlige (ikke-menneskelige) årsaker påvirker klimaet, ville vi nå erfare en global nedkjøling. Men tvert i mot erfarer vi en oppvarming.

Og enda viktigere: Den tverrfaglige forskningen på tidligere klimaendringer i jordens historie tyder på at kraftige klimaskifter kan inntre raskt, ned til en 20-års overgang fra ett klimasystem til et annet, dvs. ett sprang. Det er snakk om endringer innen ett område som utløser prosesser innen en serie andre. Et dagsaktuelt eksempel er følgende: Oppvarmingen i nord er i ferd med å tine opp permafrostlagene i Sibir og Alaska. Dermed frigjøres metangass, en klimagass som er ti ganger mer effektiv enn CO2. Et annet eksempel er den ødeleggende effekten av ultrafiolett stråling på planktonalger i Sørishavet, - organismer som bidrar til beskyttende skydannelse. Effekten gjør seg gjeldende via redusert ozonlag, for lengst slått fast som et produkt av menneskelig aktivitet.

DET AMERIKANSKE

forsvarsdepartementet har nylig produsert en rapport som varsler en mulig stans av Golfstrømmen og en påfølgende økonomisk og sosial omveldtning.

Jeg savner konkret argumentasjon hos Erling Fossen. Dessuten hans holdning til føre var-prinsippet.